జనవరి

040104 పునర్జన్మ

పునర్జన్మ కర్మ షిరిడీ

ఫిబ్రవరి

100204 భాగవతం

భాగవతం

120204 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

140204 భాగవతం

భాగవతం

140204 సమర్పణ భక్తి

సమర్పణ భక్తి

150204 మహాకామన

మహాకామన

మే

020504 ఈసోటరిక్ సైకాలజీ

ఈసోటరిక్ సైకాలజీ

020504 ఈసోటరిక్ సైకాలజీ 01

ఈసోటరిక్ సైకాలజీ 01

జూన్

290604_7pm గురుసత్తా మహోత్సవములు ఇంట్రడక్షన్

గురుసత్తా మహోత్సవములు ఇంట్రడక్షన్

290604_9pm గురుసత్తా మహోత్సవములు ఇంట్రడక్షన్

గురుసత్తా మహోత్సవములు ఇంట్రడక్షన్

300604_12noon చూస్ ద గ్రూప్

చూస్ ద గ్రూప్

300604_7am క్యాంప్ ప్లాన్

క్యాంప్ ప్లాన్

300604_7pm గురుసత్తా మహోత్సవములు డీటైల్స్

గురుసత్తా మహోత్సవములు డీటైల్స్

220604 షిరిడీ సాధనా క్యాంప్

షిరిడీ సాధనా క్యాంప్

జూలై

080702 కాలము ఆహారము

కాలము ఆహారము

220702 ఆహార నియమాలు

నిటారుగా కూర్చుని,మెడ కూడా నిటారుగా పెట్టుకుని, జ్ఞానముద్రలో ఉండి,శ్వాస ఎలా లోపలికి వెళ్ళుతుంది, ఎలా బయటకి వస్తుంది అనే దాన్ని గమనించటమే యోగ విద్యకి ఆధారం.ఆ ఆసనంలో కూర్చుంటే ధనం మనవైపుకి ఆకర్షించబడుతుంది. కష్టాలు ఉండవు.భౌతికమైన భాదలు ఉండవు.ఇలా చేయటం వలన యశ్మిన్ స్థితి వచ్చేస్తుంది.

230702 యోగ విద్య ఆహారము

యోగ విద్య ఆహారము

200704 దత్త

దత్త

200704 దత్త1030

దత్త1030

210704 దత్త 1

దత్త 1

020704 మహాకాల చక్రవర్తీ యజ్ఞము

మహాకాల చక్రవర్తీ యజ్ఞము

030704 ధ్యానము - శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మిగారు

ధ్యానము - శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మిగారు

300604 మహాకాల చక్రవర్తీ యజ్ఞము

మహాకాల చక్రవర్తీ యజ్ఞము

010704_12n అధ్యాత్మికర ఎందుకు?

అధ్యాత్మికర ఎందుకు?

010704_7am గురుపౌర్ణమి ప్రాముఖ్యత

గురుపౌర్ణమి ప్రాముఖ్యత

010704_7pm గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

010704_7pm గురుసత్త్తా గ్రూప్స్

గురుసత్త్తా గ్రూప్స్

020704_7am గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

030704_8am గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

020704 గురువుల ప్రణాళిక

గురువుల ప్రణాళిక

110704 జ్ఞాన యజ్ఞము 1

జ్ఞాన యజ్ఞము 1

110704 జ్ఞాన యజ్ఞము 2

జ్ఞాన యజ్ఞము 2

110704 జ్ఞాన యజ్ఞము 3

జ్ఞాన యజ్ఞము 3

110704 జ్ఞాన యజ్ఞము 4

జ్ఞాన యజ్ఞము 4

120704 జ్ఞాన యజ్ఞము 2

జ్ఞాన యజ్ఞము 2

120704 జ్ఞాన యజ్ఞము 3

జ్ఞాన యజ్ఞము 3

030704_7pm కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

040704_07am గురుసత్తా స్వాధ్యాయము

గురుసత్తా స్వాధ్యాయము

040704_12noon గురుసత్తా గ్రూప్స్

గురుసత్తా గ్రూప్స్

1040704_6pm దీక్ష

దీక్ష

240704 ఆర్ కె క్లాస్

ఆర్ కె క్లాస్

250704 ఆర్ కె క్లాస్

ఆర్ కె క్లాస్

250704 ఆర్ కె క్లాస్ 1

ఆర్ కె క్లాస్ 1

240704 పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 1

పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 1

240704 పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 2

పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 2

240704 పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 3

పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 3

240704 పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 4

పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్ 4

240704 శ్రీ అరబిందో క్లాస్1

శ్రీ అరబిందో క్లాస్ 1

240704 శ్రీ అరబిందో క్లాస్2

శ్రీ అరబిందో క్లాస్ 2

240704 శ్రీ అరబిందో క్లాస్3

శ్రీ అరబిందో క్లాస్ 3

240704 శ్రీ అరబిందో క్లాస్4

శ్రీ అరబిందో క్లాస్ 4

ఆగష్టు

170804 బి.కె.గూడా సనాతన ధర్మము 1

బి.కె.గూడా సనాతన ధర్మము 1

170804 బి.కె.గూడా సనాతన ధర్మము 2

బి.కె.గూడా సనాతన ధర్మము 2

220804 కాన్సర్ క్యూర్ టిప్స్

కాన్సర్ క్యూర్ టిప్స్

160804 మాష్టర్ సి వి వి పై ప్రవచనము

మాష్టర్ సి వి వి పై ప్రవచనము

090804 గానగాపురములో ప్రవచనము

గానగాపురములో ప్రవచనము

210804 హైకోర్టునందు వర్క్ షాప్ 1

హైకోర్టునందు వర్క్ షాప్ 1

210804 హైకోర్టునందు వర్క్ షాప్ 2

హైకోర్టునందు వర్క్ షాప్ 2

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 1

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 1

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 2

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 2

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 3

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 3

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 4

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ 4

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ Q & A 1

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ Q & A 1

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ Q & A 2

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ Q & A 2

220804 మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్

మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్

290804 పౌర్ణమి ధ్యానము

పౌర్ణమి ధ్యానము

290804 ఐశ్వర్యము యొక్క మానసిక స్ధితి 1

ఐశ్వర్యము యొక్క మానసిక స్ధితి 1

290804 ఐశ్వర్యము యొక్క మానసిక స్ధితి 2

ఐశ్వర్యము యొక్క మానసిక స్ధితి 2

120804 అరబిందో పై ప్రవచనము

అరబిందో పై ప్రవచనము

150804 శ్రీ అరబిందోకాలేజ్ నందు ప్రవచనము

శ్రీ అరబిందోకాలేజ్ నందు ప్రవచనము

280804 శ్రీ అరబిందోకాలేజ్ నందు ప్రవచనము

శ్రీ అరబిందోకాలేజ్ నందు ప్రవచనము

150804 అవంతీ కాలేజ్ నందు ప్రవచనము 1

అవంతీ కాలేజ్ నందు ప్రవచనము 1

150804 అవంతీ కాలేజ్ నందు ప్రవచనము 2

అవంతీ కాలేజ్ నందు ప్రవచనము 2

270804 శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య

శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య

300804 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస 1

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస 1

300804 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస 2

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస 2

290804 యజ్ఞోపవీత సంస్కారము

యజ్ఞోపవీత సంస్కారము

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma1

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma1

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma2

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma2

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma3

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma3

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma4

LawOfKarmaWorkshop - 080804LawOfKarma4

LawOfKarmaWorkshop - 080804ManyMansions2

LawOfKarmaWorkshop - 080804ManyMansions2

సెప్టెంబర్

060904 మిషన్ ఆర్ కె సంస్థ

మిషన్ ఆర్ కె సంస్థ

250904 శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య

శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య

250904 కార్యకర్తలకు

కార్యకర్తలకు

250904 కార్యకర్తలకు 1

కార్యకర్తలకు 1

260904 ముద్రా విజ్ఞానము

ముద్రా విజ్ఞానము

260904 సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

240904 సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

270904 సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

270904 సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము 1

సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము 1

280904 సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

290904 సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము

060904 సంజీవనీ కృష్ణాష్ఠమి

సంజీవనీ కృష్ణాష్ఠమి

అక్టోబరు

181004 ChaturvidaAcharaniyalu

ChaturvidaAcharaniyalu

111002 మాష్టారి భవిష్య ప్రణాళిక

మనం గురుప్రణాళికకు సమర్పణ చేసుకోవాలి. భక్తి,కర్మ,జ్ఞాన యోగం పొందటానికి అందరూ చల్లగా, సుఖంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి.

191004 నవరాత్రి సాధన 1

నవరాత్రి సాధన 1

191004 నవరాత్రి సాధన 2

నవరాత్రి సాధన 2

211004 నవరాత్రి సాధన 3

నవరాత్రి సాధన 3

211004 నవరాత్రి సాధన 4

నవరాత్రి సాధన 4

131004 మొదటి హిమాలయ యాత్ర

మొదటి హిమాలయ యాత్ర

301004 జిల్లెళ్ళమూడి

జిల్లెళ్ళమూడి

281004 కుండలినీ జాగరణ జిల్లెళ్ళమూడి

కుండలినీ జాగరణ జిల్లెళ్ళమూడి

291004 జిల్లెళ్ళమూడి

జిల్లెళ్ళమూడి

291004 జిల్లెళ్ళమూడి 1

జిల్లెళ్ళమూడి 1

020103 కల్ప సాధన 1

కల్ప సాధన 1

020103 కల్ప సాధన 2

కల్ప సాధన 2

020103 కల్ప సాధన 3

కల్ప సాధన 3

020103 కల్ప సాధన 4

కల్ప సాధన 4

020103 కల్ప సాధన 5

కల్ప సాధన 5

020103 కల్ప సాధన 6

కల్ప సాధన 6

221004 సంజీవినీ ఆహారము

సంజీవినీ ఆహారము

221004 - 9am సంస్కారము

సంస్కారము

151004 - 9am భవానీ పురము

భవానీ పురము

121004 సోల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

సోల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

131104 గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 1

గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 1

141104 గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 2

గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 2

151104 గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 3

గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 3

151004 గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 4

గుంటూరు - మహా యజ్ఞము 4

211004 నాలుగు యోగాసనములు

నాలుగు యోగాసనములు

నవంబరు

201104 ఆసన ప్రాణాయామము

ఆసన ప్రాణాయామము

281104 10am Galabha

Gayatri Lalita Bhagvata yajna

201104 ఆసన ప్రాణాయామము

Gurusatta

231104 GSKathopanishad2

Kathopanishad Jillellamudi

231104 KathoAUMaJill3

Kathopanishad Jillellamudi

231104 Kathopanishad1

Kathopanishad Jillellamudi

241104 kathotanishadJill4

Kathopanishad Jillellamudi

251104 Kathofutureplans

Kathopanishad Jillellamudi

261104 MahalaxmiSadhana

MahalaxmiSadhana

191104 Aurobindo1

Sri-Aurobindo

201104 5AM Aurobindo2

Sri-Aurobindo

201104 6PM Aurobindoclass3

Sri-Aurobindo

201104 6PM Aurobindoclass4

Sri-Aurobindo

211104 5AM AurobindoClass5

Sri-Aurobindo

301104 7PM Aurobindoclass6

Sri-Aurobindo

281104 5AM AurobindoClass7

Sri-Aurobindo

291104 5AM Aurobindoclass8

Sri-Aurobindo

291104 7PM Aurobindoclass9

Sri-Aurobindo

301104 5AM Aurobindoclass10

Sri-Aurobindo

డిసెంబర్

041204 - 7am జన్మదిన సంస్కారము

జన్మదిన సంస్కారము 4

2004 గాయత్రీ & ఆసన

గాయత్రీ & ఆసన

1512045am ఒంగోలు - గో సేవ 1

ఒంగోలు - గో సేవ 1

1512046pm ఒంగోలు - గో సేవ 2

ఒంగోలు - గో సేవ 2

1612046pm ఒంగోలు - గో సేవ 3

ఒంగోలు - గో సేవ 3

1712045am ఒంగోలు - గో సేవ 4

ఒంగోలు - గో సేవ 4

1712046pm ఒంగోలు - గో సేవ 5

ఒంగోలు - గో సేవ 5

1812045am ఒంగోలు - గో సేవ 6

ఒంగోలు - గో సేవ 6

1812047pm ఒంగోలు - గో సేవ 7

ఒంగోలు - గో సేవ 7

1912045am ఒంగోలు - గో సేవ 8

ఒంగోలు - గో సేవ 8

1912047pm ఒంగోలు - గో సేవ 9

ఒంగోలు - గో సేవ 9

2012043pm ఎర్రబాలెం గో సేవ

ఎర్రబాలెం గో సేవ

201204 ఎర్రబాలెం గో సేవ

ఎర్రబాలెం గో సేవ

211204 ఎర్రబాలెం గో సేవ

ఎర్రబాలెం గో సేవ

2112043pm ఎర్రబాలెం గీత

ఎర్రబాలెం గీత

081204 గురు గీత

గురు గీత

091204 గురు గీత

గురు గీత

231204 గురుసత్తా పరిచయము

గురుసత్తా పరిచయము

231204 కలశ యాత్ర

కలశ యాత్ర

241204 - 1pm సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

241204 - 6pm సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

241204 - 10am గురుసత్తా

గురుసత్తా

241204 - 12 క్రిష్టమస్

క్రిష్టమస్

251204 - 3pm సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

251204 -9pm సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

సహ్యాద్రి దత్తాశ్రమము

251204 - 9pm ప్రశ్నలు సమాధానములు

ప్రశ్నలు సమాధానములు

251204 సంస్కారములు

సంస్కారములు

261204 - 9am QANDK

QANDK

261204 - 11am NDK

NDK

101204 ముద్రా విజ్ఞానము

ముద్రా విజ్ఞానము

021204 - 12noon పాతంజలి యోగా 1

పాతంజలి యోగా 1

031204 - 12noon పాతంజలి యోగా 2

పాతంజలి యోగా 2

041204 - 1130am పాతంజలి యోగా 3

పాతంజలి యోగా 3

021204_7pm సోలార్ సిస్టం 1

సోలార్ సిస్టం 1

031204_6pm సోలార్ సిస్టం 2

సోలార్ సిస్టం 2

041204_6pm సోలార్ సిస్టం 3

సోలార్ సిస్టం 3

051204_6pm సోలార్ సిస్టం 4

సోలార్ సిస్టం 4

061204_1pm సోలార్ సిస్టం 5

సోలార్ సిస్టం 5

061204 పరిణామ క్రమము

పరిణామ క్రమము

051204 శ్రీ అరబిందో

శ్రీ అరబిందో

271204_10am తపస్సు జిల్లెళ్ళమూడి

తపస్సు జిల్లెళ్ళమూడి

271204_4pm తపస్సు జిల్లెళ్ళమూడి

తపస్సు జిల్లెళ్ళమూడి

291204 తపస్సు జిల్లెళ్ళమూడి

తపస్సు జిల్లెళ్ళమూడి

311204_10am శంబళా సాధన ఒంగోలు 1

శంబళా సాధన ఒంగోలు 1

021204 - 12noon గాయత్రీ లలితా భాగవత యజ్ఞము 1

గాయత్రీ లలితా భాగవత యజ్ఞము 1

031204 - 12noon గాయత్రీ లలితా భాగవత యజ్ఞము 3

గాయత్రీ లలితా భాగవత యజ్ఞము 3

06120411am పూర్ణాహుతి 5

పూర్ణాహుతి 5