జనవరి

110199 భాగవత పరిచయం

భారతీయ ఆధ్యాత్మిక విధానములో గురువు యొక్క పాత్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైనది గురువు లేనిదే మన జీవితాని ఎటువైపుకి తిప్పుకోవలో మనకి తెలియదు. కానీ గురువు ఎవరు గురుబ్రహ్మ: ,గురువిష్ణు: గురు దేవో మహేశ్వర: అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం ఆచరణలో పెట్టలేని శ్లోకము ఎందుకు పనికిరాదు .అంచేత ఆ గురువు యొక్క త్రిమూర్తి స్వరూపము (సర్వసమర్ధత,సర్వవ్యాపకత్వము,సర్వశక్తి) గుర్తించటం నేర్చుకోవాలి . గో అంటే ఇంద్రియాలు అని కూడా అర్ధము వున్నది. ఇంద్రియాలను ప్రకృతి ఏం నేర్పుతోందో అది నేర్చుకోవట్టానికి ప్రయత్నించాలి. మీరు కనుక భాగవతాని అర్ధం చేసుకుంటే ఒకొక్క రోజు ఒక్కొక కనిక పగులుతుంది.

120199 భాగవతము చదివే విధానము

రామాయణము, భగవద్గీత, భాగవత జీవిత విధానాన్ని వైజ్ఞానికంగా ప్రపంచానికి అందచేసారు. ఈ దేవతశాక్తులన్ని ఎలా అయితే ఋషులు చెప్పారో అలానే మన శరీరం లో వుంటారు. జీవితము యొక్క ఆధారము 7, మనము ఏది చేసిన ఈ 7 లోనే తిరుగుతూ వుంటాయి 7 రోజులు. ఈ సంఖ్య సూర్యుడి దగ్గరి నుంచి వచ్చింది, ఈ 7 యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకుంటూ 12 స్కందాలు వుంటాయి అవి జీవిత సత్యాలు అదే భాగవతము చెప్తుంది. 12 గ్రహాలు కనుక భాగవతాని అర్ధం చేసుకుంటే జీవన్ముక్తులు అవుతారు అంటారు.

170199 సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము-సంజీవని

సూర్యుడియొక్క వెలుగు సూర్యుడు దగ్గరే ఉండదు, ప్రపంచము అంతా విస్తరిస్తుంది. మీరు కళ్ళు మూస్కొని చీకటిలో ఉంటారో కళ్ళు తెరుచుకుని ఆ ప్రజ్ఞను మీలోకి దింపుకుంటారో అది మీ చేతిలోనే ఉంది.

26021999 3000 సంవత్సరాల సిలబస్ - సమర్ధ సద్గురుస్పర్శా ధ్యానము

మేధసుడు అనే ఋషి యొక్క మార్గదర్శనంలో దుర్గా సప్తశతిని ఉపయోగించుకుని సురధుడు 14 మన్వంతరాలను 4 మన్వంతారాలలో దాటేసాడు. నేణు మీకు 3000 వేల సంవత్సరాల సిలబస్ ను ఇస్తున్నాను. గురు చరిత్రకు ద్వి సహస్రి అని పేరు. అందువలన 2000 సంవత్సరం చాలా విలువైనది. అమావాస్య కు పౌర్ణమికి మధ్య 14 తిధులు ఉంటాయి, ఒకొక్క తిధి ఒకొక్క రోజు = ఒక మన్వంతరము, ఈ అవగాహన కోసము గురువులు పాటుపడుతున్నారు. సూర్యుడికి చంద్రుడికి మధ్య కోణములే సృష్థికి కారణము. ఈ విద్య అవగాహన ఉన్న మానవజాతి తయారుచేస్తున్నాను నేను.

110199 అనుగ్రహ మాలా మంత్రము- పరివ్రాజక శిబిరము

అనుగ్రహ మాలామంత్రమును అర్ధం చేసుకోవాలి, హ్రీం భువనేశ్వరీ దేవి బీజాక్షరము, విశాలత్వము మన ఆలోచనలలో రావాలి. వంద్రుడు నుంచి వచ్చే నిత్యకళలకు 16 పేర్లు ఉన్నాయి, సూర్య్డునుండి వచ్చే కిరణాలు అవి. మీ శరీరము సంపూర్ణముగా అనుగ్రహ మాలా మంత్ర స్వరూపమే. అనుగ్రహమాలా మంత్రాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడూ మీ చేతనత్వములో ఎక్కడ ఏమి మార్పులు వస్తున్నాయో గమనించాలి, మీలోని కొత్త శక్తి కేంద్రాలు జాగృతము అవ్వటము మీరు గమనిస్తారు.

200199 జగత్ గురు వాణి

మనము చదువుకునే వదువులు డాక్టర్ ఐతే ఆ ప్రత్యేక విషయముపై, ఇంజనీరింగ్ చదివితే వారు ఒక ప్రత్యేక విషయము పైన మాత్రమే జ్ఞనాన్ని కలిగి ఉంటారు, కానీ యోగ విద్యద్వారా పరిపూర్ణ జ్ఞనాన్ని సాధించవచ్చు. ఒక జన్మకు మాత్రమే కాదు, కొన్ని జన్మలకు కావలసిన జ్ఞనాన్నిపొందుతారు.

200199 శ్వాస ధ్యానము 1

శ్వాసను గమనించటము అనేది మన నిత్యజీవితములో భాగముగా మారినప్పుడే యోగవిద్య మీద మీకు పట్టు వస్తుంది, భూత భవిష్యత్, వర్తమానాలు మనకు తెలుస్తాయి. మీరు శ్వాసను పట్టుకోవటము

200199 శ్వాస ధ్యానము 2

శ్వాస ధ్యానము ద్వారా అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వాలు ఏర్పడతాయి. ఒకప్పుడు సినిమా హీరోలు కష్టపడి చదువుకోవటము, సమాజానికి ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు హేరోలు రౌడీలు. ఒకప్పుడు సినిమాలో ఎవరినన్న తీసెయ్యాలి అంటే వాళ్ళకి టి.బి.వచ్చి పోయినట్టు చూపించేవారు. ఇప్పుడు క్యాన్సర్, మనం అర్ధము చేసుకోవలసింది ఏమిటి అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద రోగాలను మనుషులు ఎదుర్కోవలసిన పరిస్ధితులు వస్తున్నాయి. మనము ధ్యాన మార్గముద్వారా మన రోగాలే కాక, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ రోగాలను కూడా తగ్గించవచ్చు.

240199 ప్రేమ ధ్యానము

పరస్పరం కలిసి పనిచేయటం నేర్చుకోవాలి అందుకోసం ప్రేమతత్వము ధ్యానము చేయాలి. ఈ ధ్యానములో మనం నిరంతరం మట్లాడుకుంటూ వుంటాం. ప్రేమతత్వములో దు:ఖమే తప్ప సుఖము వుండదు. కాని ఆ దు:ఖమే సుఖములా అనిపిస్తుంది.

310199 పౌర్ణమి యజ్ఞము

భారతీయ ఆధ్యాత్మికత అంటే సనాతనమైనటువంటి నిత్యనూతనమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి సత్యాలను అర్ధం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా జీవించుట. ఈ పౌర్ణమి అమావాస్య ఒక పండుగగా మారాలి. సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని యొక్క విద్యను నేర్చుకోబోతున్నాము. ఈ యజ్ఞములో ప్రకృతిలో లీనమైపోయి దానికి తగినట్లు వుండే విధి విధానాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాము .

ఫిబ్రవరి

280299 క్లీం బీజ సాధన

ప్రపంచంలో మొట్టమొదట్టి సారిగా చేసినటువంటి ప్రయోగం, ఇది కలిసి చేసేటటువంటి సాధన, ఒకే భాష అంటే పరిపుర్ణమైనటువంటి మౌనము పాటించాలి.మౌనాన్ని ఒక భాష గా అలవాటుచేసుకోవటం .

280299 క్లీం బీజ సాధన 2

24 గంటలని సద్వినియోగ పరచుకోవటం ఎలా అన్నది క్లీం భీజ సాధన చెప్తుంది. అశరీర ధారులైనవంటి ఈ 3 శక్తులు (భు:,భువ:,స్వ:) ఈ ముండింటిని అర్ధం చేసుకోవాలి.

100299 సావిత్రి 1

సావిత్రి లో మనం చదువుకునేటటువంటిది సనాతనంగా ఆధ్యాత్మికత లో చదువుకునేటటువంటి విషయాలే కొత్త ఏముంటుంది అంటే అందులో ప్రెసెంట్ చేసేటటువంటి విషయము ఆధునిక కాలములో చేసేటటువంటి విధి విధానము. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఎప్పుడో లాభాలు రావడం కాదు తక్షణం లాభాలు పొందడం అది నేర్చుకుంటాం ఈ సావిత్రి లో. సావిత్రి అనేది వేదమే.

మార్చి

030399 అనుగ్రహ మాలా మంత్ర సాధన

ప్రతి శబ్దాన్ని ఉచ్ఛారణ చేసేటపుడు ప్రతి అక్షరాన్ని ఉచ్ఛారణ చేయాలనే సంకల్పం వస్తుంది. అది ఎక్కడ నుంచి వస్తోందో దాన్ని పట్టుకోవాలి . పట్టుకున్నాక ఈ సంకల్పం ఉచ్ఛారణ చేయటానికి ఆ వాక్కు ఉచ్చరింపబడటానికి శ్వాస వుండాలి. ఆ శ్వాస మీ లోపలి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఈ సంకల్పం శబ్దావలళి గా మారేటటువంటి ప్రక్రియ మనలో ఎలా జరుగుతోందో దాన్ని మనం గమనించబోతున్నాము

020399 ఎంట్రీ టు స్పిరిట్ ( ఆత్మలోనికి ప్రవేశము)

ఆధ్యాత్మికత అనేది ఒక జీవిత విధానము. రెండు సత్యాలు మన జీవితం లోకి అనుభవం లో కి వస్తే ఈ ఆధ్యాత్మికత యొక్క ప్రవేశము మన జీవితం లో కి వస్తుంది. మొదటిది జన్మ జన్మల యొక్క అవగాహన అనుభూతి లోకి రావాలి. రెండవది కర్మ సిద్దాంతము. సేవ చేయడం ద్వారా మన జీవితాలలో వున్నా కర్మను పోగొట్టుకోగలము. కర్మ సంబంధం అర్ధం కావాలి అంటే క్లీం బీజం కావాలి.

010399 క్లీం బీజ సాధన

క్లీం బీజ సాధకుడు సాధన చేసేప్పుడు ఆ శబ్ధాన్ని క్లీం బీజము నా శరీరములో ఎక్కడ ధ్వనిస్తోంది అనేది గమనించుకోవాలి. ఆ స్పందనలను పట్టుకోవాలి. కంప్యూటర్ కర్సర్ నొక్కితే ఏది కావాలో అది మనము సెలెచ్ట్ చేస్కోగలము, చేసుకున్నాక మనకు కావల్సిన మార్పులు మనము చేసుకోవచ్చు. అదే విధముగా ఆ శబ్ధము ఎక్కడ నొక్కబడుతుందో అర్ధం చేసుకోవటము చాలా అవసరము.

010399 క్లీం బీజ సాధన

వేళ్ళకు భూమినుండి శక్తి వస్తే అది ప్రతి ఆకుకు చేరుతుంది, అలాగే నిద్రా స్ధితిలో మీకు శక్తి లభిస్తే భౌతిక జగత్తులో మీకు కావల్సిన శక్తి మీ శరీరానికి సహజంగా వస్తుంది. పరిణామ క్రమాన్ని అర్ధము చేసుకొని మీ జీవిత విధానాన్ని మీదైన రీతిలో మల్చుకోవటము నేర్చుకోవాలి. జాగృతావస్థలో మన జీవితము 5 ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయి ఉంటుంది. క్లీం బీజ సాధన ద్వారా మీరు వీటిని మీ అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు.

010399 క్లీం బీజ సాధన

డైనమిక్ సైలెన్స్ నుండి వేదాలు ఉద్భవిస్తాము, ఋచో అక్షరే పరమే వ్యోమన్ అను మంత్రాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మనలో ఉన్న చేడూ బయటికి పూర్తిగా పోతే తప్ప మనకి ఈ స్ధితులు అర్ధం కావు.

010399 క్లీం బీజ సాధన

నా శరీరము కూడా ఒక కణమే, దీని లోపల బయట కొన్ని రసాలు ఉన్నాయి, రసోవైసహ:. సముద్రంలో మునిగితే మన లోపల అనేక జివరసాలు ఉన్నాయి, సముద్రము బయట నీరు ఉన్నది. మనం అలాంటి ఒక ప్రాణ సమద్రములో నిండి ఉన్నాము. ఈ క్లీం బీజ ధ్యానాన్ని బాగ అర్ధం చేస్కొని ఆచరించండి. మన శరీరములో సమత్వాన్ని ఈ క్లీం బీజము వలన వస్తుంది

010399 క్లీం బీజ సాధన

క్లీం పరమాణువులు, శ్రీం పదార్ధము హ్రీం కణాలు. కణాలు స్వయంపోషక ప్రవృత్తిని ఇచ్చే శక్తి, కణాలు ఈ శక్తిని పరమాణువులకు, పదార్ధానికి కల్గిస్తాయి.

010399 క్లీం బీజ సాధన

ప్రకృతి ఎప్పుడూ మీకు కొత్త విషయాలను నేర్పించటానికి కావలసిన పరిస్ధితులను కల్పిస్తుంది, మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే నేర్పిస్తుంది, ఎక్కడికీ వెళ్ళక్ఖర్లేదు. ప్రతీ సంఘఠన వెనకాల ఒక దిశా నిర్దేశము ఉంటుంది, అది పట్టుకునే ప్రయత్నము చెయ్యండి.

010399 క్లీం బీజ సాధన

క్లీం బీజ సాధన శిబిరములో పాటించవలసిన నియమాలు. దీక్షా విజ్ఞానికి నాంది ప్రస్తావన.

030399 నవ్య యుగ ప్రణాళిక- కార్యకర్తలకు మార్గదర్శనము

సంఘీ భావము కలిసి పని చెయ్యటము అనేది మొదటి సూత్రము, పండూగలు సామూహికముగా జరుపుకోవాలి. రామ నవరాత్రులలో 11 సార్లు ప్రతి రోజూ రామ రక్షా స్తోత్రము పారాయణ చేస్తే ఆ స్తోత్రము సిధ్ధిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయము 108 సార్లు పూర్తిచేసుకోవాలి.

170399 శ్రీ రామ నవరాత్రి- సూర్య కిరణ విజ్ఞానము

రామ అనే మంత్రము మనలో ఎక్కడ ఉద్భవిస్తోందో పట్టుకోండి. రాముడు, హనుమంతుడు, వాలి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళూ గుర్తించుకున్నతరువాత సూగ్రీవుడు దగ్గరకి తీస్కొని వెళ్తాడు. ఒకే బాణముతో 7 తాటి చెట్లను సంహరించగలిగితే వాలి సంహారము చెయ్యగలవు. తార, అంగదుడు వాలి సంహారము తరువాత సుగ్రీవుడూ దగ్గరకు వస్తారు. ఇది సాధన, ఇది మన శరీరములో జరుగుతోది. శ్రీ రామ నవరాత్రులలో మీరు ఈ సూర్య విజ్ఞానాన్ని. సుగ్రీవుడు విశుధ్ధి చక్రము, వాలి మీ అలవాట్లు, తార మీరు పుట్టిన నక్షత్రము మీ పేరులో, రాముడూ హృదయ చక్రము. మూలాధారము నూండి సహస్రారమువరకు ఆ నమము

030399సమంకాయ శిరోగ్రీవం

సమంకాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్ అచలం స్ధిర: సంప్రేక్ష నాసికా గ్రం సం దిసశ్చా నవలోకయన్

040399 అనుగ్రహమాలా మంత్ర సాధన - మౌనము

అనుగ్రహమాలా మంత్ర సాధన - సాధకుడు శబ్ధాల మాయలో మంత్రాల మాయలో పడకుండా మంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని పశ్యంతీ స్ధితిని పట్టుకోవాలి .

040399 అనుగ్రహమాలా మంత్ర సాధన - మౌనము

అనుగ్రహమాలా మంత్ర సాధన - సాధకుడు శబ్ధాల మాయలో మంత్రాల మాయలో పడకుండా మంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని పశ్యంతీ స్ధితిని పట్టుకోవాలి .

050399 అర్జున విషాదయోగ గీతా సాధన

సాధకుడు ద్వంద్వాతీత స్ధితికి వెళ్ళి విషాదమునుండి ఎలా బయటపడవచ్చు- వివరణ

060399 క్లీం బీజ సాధన

భారతీయ ఆధ్యాత్మికత అనే మాటలో భారతేయత అనేది అదొక దేశానికి సంభందించిన జ్ఞానం అని కాదు మొట్టమొదట్ట అది భారతీయులు గమించారు అని అర్ధం. వేద విజ్ఞానం లో ఋషుల యొక్క అర్ధము ఏంటి అంటే వాళ్ళు ద్రష్టలు మాత్రమే అందుకని వాళ్ళని మంత్ర ద్రష్ట ఋషులు అంటాము.మంత్రం అంటే పరా స్థితి నుంచి ఒక్క విశేషమైన ప్రాకృతిక శక్తిని మీ వద్దకు తిసుకువచేటటువంటి అక్షర సముదాయము.

170399 నవ్య యుగ ప్రణాళిక

ఈ జీవిత విధానం రాబోయే 2౦౦ కోట్ల సంవత్సరాల వరుకు మీకు పనిచేస్తుంది. ఈ కొత్త జీవితానికి సంకేతంగా ఈ క్లీం బీజ సాధన ఇవ్వబడింది, ఇది తల్లి నుంచి బయటికి వచ్చేటటువంటి 9 నెలలలో చేసుకుంటాము. బయటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి 2౦ సంవత్సరాల వరకు శ్రీం సాధన, ఆ తర్వాత నుంచి చనిపోయే అంత వరుకు హ్రీం సాధన జరుగుతుంది ప్రతి మనిషిలో.

190399 నవ్య యుగ ప్రణాళిక

శరీరమే దేవతల నిలయము. ఈ దేవాలయాలు కేవలము దాని గుర్తుచేయడానికి ఒక్క స్థితి మాత్రమే. దేవతల స్పర్శ అందించేటటువంటి దేవాలయాలు మనము నిర్మించాలి. యముడులోంచి నచికేతాగ్ని నుంచి ఉపయోగించుకుంటూ సావిత్రి యొక్క అనుగ్రహముతో ఆ దేవాలయాల నిర్మాణము.కాని ఇది జరగడానికి మీలో నిద్రాణమైనటువంటి ఈ దేవతా శక్తులు మేల్కోవాలి

210399 నవ్య యుగ ప్రణాళిక -1

5 విశేషమైన దేవతాశక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో జరుగుతునాయి. ఆ శక్తి ధారలని ప్రుద్వి గ్రహంపై జీవించేటటువంటి 5 రకాలైనటువంటి ప్రాణికోటికి యొక్క ఉపాసనకు బీజాలు. సమస్త మానవజాతి బదులు రామకృష్ణ పరమహంస ఉపాసన చేసి దేవతలని నిలిపాడు.

200399భగవత్ గీత

భగవత్ గీత ని అర్ధము చేసుకునేందుకు మనము అలవరచుకోవలసిన లక్షణాలు అష్తాంగ యోగ విద్యలో చెప్పబడిన యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు.

210399 ఆత్మ సంయమన యోగము

ధీర మనస్సు, ధైర్యము ఉన్న మనస్సు అధ్యాత్మికతకి చాలా అవసరము. ధైర్యము ఉంటే తప్ప మనము ఏ సాధనా చెయ్యము. అద్భుతమైన సుఖము, దీనిని మించిన ఆనందము ఇంకొకటి లేదు అని ఋషులు చెప్తున్నా చెయ్యలేని దుర్బలత మానవులది. అందుకు ధైర్యము కావాలి, ఎలాంటీ ఫలితము వెచ్చిన పరవలేదు నేను సాధన చెయ్యాలి అన్న ధైర్యము కావాలి.

270399 సాధకుని మానసిక స్ధితి

నూతన యుగావతరణ వల్ల కొన్ని విశేషమైనటువంటి భాద్యతలని మనం స్వీకరించవలసి వచ్చింది. ఏ విద్య తెలుస్తే మిగతా అన్ని విద్యలు తెలుస్తాయో అదే ఆధ్యాత్మిక విద్య. క్రైస్ట్ కి కృష్ణుడికి మొహమద్ కి వున్న సమన్వయాన్ని అర్ధం చేసుకోవటము. రాముడే మళ్లీ కృష్ణుడి గా పుట్టొచ్చు కాన్ని ఇద్దరు ఒక్కటే చెప్పలేదు. అలానే క్రిష్టియానిటి ప్రపంచానికి ఎం చెప్పింది. ఈ మూడు విద్యలు మీకు తెలియాలి. సాధకుని మానసికస్థితి కదలకూడదు స్థిరంగా వుండాలి అలా అని రాయిలా మారడం కాదు

230399 శరీర ధర్మము

వేద విజ్ఞానం నిత్యజీవితం లో ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలిపేటటువంటి సూత్రమే రామాయణము. ఈ మౌలికమైన సిద్ధాంతాలు మనము మర్చిపోవడం వల్లనే ఈ లోకహితమైన గ్రంధాలను మనం ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాము. మన లక్ష్యము వేద విజ్ఞానాన్ని తిరిగి భారతదేశములో పున్నరుద్ధరీకరించుట

250399 రామనవమి విశిష్ఠత

మానవుడిగా జన్మ ఎత్తిన మనకు మనిషిగా కొన్ని బాద్యతలు వున్నాయి. సమాజంలో వున్నంతవరుకు సంఘానికి ఏ విధమైన ఇబందులు రాకుండా చూసుకోవడం. అదే ఋషిమయ జీవితం. అసలైనటువంటి మానవుడిగా ఏ బాధ్యతలు వున్నాయో అవి స్వీకరించటం. మన జీవితంలో ఏది జరిగినా రామాయణం లో వున్న ఏడు ఖాండలే జరుగుతాయి. అందుకే అవి మనము ఇపట్టికి చెప్పుకుంటున్నాము

070399 సక్రియ మౌనము

ఋషులు గురువులు మాట్లాడిన మాట్లాడకపోయినా వాళ్లెప్పుడు ఈ సైలెన్స్ లో నే వుంటారు. బాహ్యజీవితనికి సంబంధించిన ఈ నియమాలు ఈ మౌనానికి వర్తించవు. కాని ఈ మౌనం వల్లే బౌతిక జీవితం లో వున్న అన్ని నియమాలు పని చేస్తాయి, పదార్ధానికి వున్న నియమాలు ప్రాకృతిక శక్తులు ప్రాకృతిక శక్తుల లాగా పనిచేయటానికి కూడా కారణమూ ఆ మౌనమే . ఆ మౌనం వల్లే అనంతమైనటువంటి శక్తి కణములోకి ప్రవేశిస్తుంది.

ఏప్రిల్

080499 సంకల్పము ప్రేమ

"భారతీయత అంటె వెలుగు కోసం తాపత్రయం. చెట్టుకు సూర్యుడు వైపు ఎదిగే లక్షణం ఉంది. అంటే అది ఆత్మ నిర్ణయాన్ని పాటిస్తుంది. ఆత్మ యొక్క నిర్ణయాన్ని పాటించె వాళ్ళే వెలుగు వైపుకు ప్రయాణిస్తారు. కుంటుబం యొక్క,సమాజం యొక్క నిర్ణయాలని కాకుండ ఆత్మ యొక్క నిర్ణయన్ని పాటించె వాళ్ళే వెలుగు వైపు ప్రయాణిస్తారు. "

250498 సిధ్ధిరాజు వార్షికోత్సవము

"భారతదేశము ముస్లిం పాలనలొ ఉన్నప్పుడు ముకుంద బ్రహ్మచారి అనే ఒక మహా యోగి భారత దేశములొ ఇతర మతముల యొక్క రాజ్యము ఉండకూడదు అని ప్రయత్నం చేసాడు. అతనే తిరిగి అక్బర్ గ పుట్టవలసి వచ్చింది. గురువుల ప్రణాళికను మనం అర్ధం చేసుకొని జీవించాలి. రెండవ ప్రపంచ యుద్దం ఆపే ప్రయత్నాలు భారతదేశంలోని కొన్ని ఆశ్రమాలలొ జరిపించబడినవి, కాని దాని యొక్క శుభ ఫలితాలు ప్రపంచం అంతా అనుభవించింది. "

110499 యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సిరీస్

"సిరీస్ అనే నక్షత్రము లేకపోతే ధర్మము అనేది ఇంత పటిష్టంగా వుండి వుండేది కాదు , దాన్నే యమ అంటాము. నియామకం చేసేటటువంటి విద్య సిరీస్. ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సిరీస్ అనేది కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాలనుండి వుంది. గురుపరంపరకు మూలమైనటువంటి స్థానం అది. "

220599 మానవజాతికి సవాల్

గురువు చెప్పింది చేస్తాము అనేవాళ్ళకే దేవాలయాలలోకి ప్రవేశం వుంటుంది,దేవాలయమంటే వెలుతురు వున్నవాళ్ళకి.మానసిక స్థితిలో మార్పు తెచ్చుకోవాలి.

230599 సాధకులకు సూచనలు

ఆధ్యాత్మికత యొక్క సుస్పష్టమైన రూపాన్ని అర్ధం చేసుకున్న రూపాన్నిఇతరులకు అందించేటటువంటి ప్రక్రియ. మృత్యువు తర్వాత మన జీవితాలు ఏమవుతాయి అనేటటువంటి అవగాహనా తో జీవించే వ్యక్తి ధర్మానికి దగ్గరవుతాడు. అనుభూతిలోకి రానంతవరకు అది తెలిసినవాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేస్తాము.

మే

150599 కాకివాయి ఆశ్రమ కార్యక్రమాలు - మహాకాల చక్రవర్తీ యంత్రము

మహాకాల చక్రవర్తీ యంత్రము - ఆత్మ రాజ్యస్థాపన ఏ రెండు లక్షాలను గుర్తు పెట్తుకుని ఆశ్రమవాసులు పనిచెయ్యాలి. మీరు ఆ మహాకలచక్రవర్తీ ప్రతినిధులు.

150599 నా లక్ష్యము నా సందేశము

నేను ఏ ఆశ్రమానికి కట్టుబడి ఉండను, నాకు అంటూ కొన్ని ప్రత్యేక లక్ష్యాలు ఉన్నాయి, నేను వాటికోసము పనిచేస్తాను. మీరు నన్ను కాదు మీ లక్ష్యాలను పట్టుకోండి. నన్ను గుర్తించగలను అనే అపోహలో ఉండవద్దు, మీరు నన్ను గుర్తించలేరు, కానీ నా లక్ష్యాలను గుర్తించి పని చేస్తే నేను సంతోషిస్తాము

150599 కాకివాయి ఆశ్రమ నిర్మాణము

ఒక ఉడుత రామ కార్యానికి ఉపయోగపడినట్టు మనము గురు ప్రణాళికలో భాగస్వామ్యము వహించాలి. మౌనము యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోండి. కాకివాయి ఆశ్రమనిర్మాణవివరములు కార్యకర్తలతో చర్చ.

150599 కాకివాయి - స్మర్తుగామి సిధ్ధక్షేత్రము

కాకివాయి - స్మర్తుగామి సిధ్ధక్షేత్రములో . అగ్ని దూతంపురోధధే - మన కోరికలను దేవతలకు అందచేసే అగ్నిని ఇక్కడ స్థాపింఛాను. మీరు ఏ దేవతకి , ఏ గురువుకి ఏమి చెప్పుకోవాలనుకున్నా ఈ శ్రీ హంసరామ ఆశ్రమములో , స్మర్తుగామి సిధక్షేత్రములో ఉన్న అగ్నికి చెప్పుకొండి. ఆయన తక్షణమే మీ కోరికను ఎవరికి తెలియచేయదలుచుకున్నరో వారికి చెప్పి దాని ఫలితాన్ని మరల మీకు అందేలా చేస్తాడూ.

జూన్

030699 పురుష సూక్తము - ఆహారము

తైత్తరీయ ఉపనిషత్ ఆనందవల్లీలో 7 వ శ్లోకము - "అన్నం న నింద్యాత్" - అన్నాన్ని మనము నిందించకూడదు. యదన్నేనా తొరోహతి. ఆ అన్నమే మనల్ని అమరత్వము వైపుకు తీసుకొని వెళ్తోంది. అన్నము ఎవరు అప్పుడు ఎక్కడ పెట్టినా కాదనకూడదు. ఆహారాము వడ్డించటానికి ముందుగానే వచ్చి భోజనానికి కూర్చోవాలి.

170699 మంత్ర పుష్పము

సకలైశ్వర్యాలతో భారతదేశము తులతూగడానికి కారణము ఓంకారము. జాగృత, స్వప్న సుషుప్తావస్థలకి అతీతం గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మీరు పిలుస్తున్నారు ఆ ఆర్తి తెచ్చుకోవాలి .అదే సంపూర్ణ సృష్టిని నడిపిస్తోంది. మంత్ర పుష్పము మన యొక్క షట్చక్రాల గురించి చెప్తుంది. అందుకే దేవాలయాలలో అది చేస్తాము

170699 మంత్ర పుష్పము

ఓంకారము మొత్తము ప్రపంచానికి సిలబస్, ఆ మూడు అక్షరాలు మీరు అర్ధం చేసుకుంటే చాలు మీరు సర్వజ్ఞత్వము, సర్వ వ్యాపకత్వము సర్వాంతర్యామిత్వము వస్తుంది.

180699 మంత్ర పుష్పము

ఈ విద్యను మీరు నేర్చుకోవటానికి ౩ పదాలని బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి ఉపాసన, సాధన, ఆరాధన. ఉపాసన అంటే ఏం నేర్చుకోబోతున్నామో దాన్ని గురించి అవగాహన వుండాలి. ఉపాసన చేయటానికి నువ్వు దగ్గరిగా నిశ్చింతగా కూర్చోవాలి. మన శరీరాన్ని మన మనస్సుని ఆ అఖండ గురుసత్తాకి సమర్పణ చేసుకోవాలి. ఈ ఓం కారము మనల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది

190699 మంత్ర పుష్పము

మంత్రజపాన్ని పెంచుకోవాలి, యజ్ఞ విధానంలో ఆఅగ్నిని ఉపాసించుకోవాలి ఓంకారం చెప్పగానే ఎలా అయితే మార్పు గమనిస్తారో అలానే యజ్ఞము దగ్గర కూర్చోగానే మీ యొక్క చేతనత్వములో మార్పు రావాలి.

200699 మంత్ర పుష్పము

ఆకాశం ఎక్కడ వుంది లోపల వుంది బయట వుంది."అనతమవ్యగుం మాకులం.." ఆకాశాతత్వము మనలో ఒకబింధువు దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది మన హృదయంలో దానే పేస్మేకర్ అంటాము. అది సంపూర్ణ జీవిత విధానాన్ని శాశిస్తుంది ఎంత అధ్బుతంగా మంత్రపుష్పం లో ఈ శ్లోకం లో మన శరీరం లో హృదయం గురించి చెప్తున్నారో చూడండి

220699 మంత్ర పుష్పము

పుష్పము లో మొట్టమొదట వుండేది సువాసన - ములధారము, పుష్పం లో మధువు వుంటుంది - స్వాదిష్టానము , దళాలు, రంగులు, ఆకారము - మణిపూరకము, ప్రతి పుష్పము కూడా చాలా మృదుత్వము వుంటుంది ఆ స్పర్శ - అనాహతము. ప్రతి పుష్పానికి పేరు వుంటుంది - విశుద్ధి. ప్రతి ప్రుష్పము ఏదో ఒక ఆనందాన్ని కలుగ చేస్తుంది - ఆజ్ఞ . పుష్పాల యొక్క ఈ లక్షణాలనిటిని తీసుకుని మంత్ర పుష్పము అంటాము.

జూలై

180799 కార్యకర్తలకు పిలుపు

గురుప్రణాళీకలో భాగస్వామ్యానికి అందరికీ ఇదే అహ్వానము. ఆ ఆత్మరాజ్య స్థాపన మనలో జరిగి మనము దేవ మానవులుగా మరి పృధ్విని స్వర్గంగా మార్చే ప్రాణాళిక, నియమాలు వివరించారు

ఆగస్ట్

130899 వేదాలు ప్రకృతి నియమాలు

సృష్ఠి స్ధితి లయ - మూడింటిని తెలిసిన వ్యక్తినే మనము గురువు అంటాము. మానవ శరీరములో లేనటువంటిది ఏదీ ప్రకృతిలో ఉండదు.

230899 ఆత్మ రాజ్య స్థాపన

"సమస్త శక్తులు మానవ శరీరంలొ ఉన్నాయి. విత్తనాలలొ ప్రతి విత్తనము చెట్టు కాగలదు. మనం సర్వ శక్తి వంతులమె. మనం కృషి చేసి ఆ శక్తులను బయటకి తీసుకురావాలి. ప్రయత్నిస్తె ఏ విద్య అయిన వస్తుంది. అలాగే ఆధ్యాత్మిక విద్య కోసం ప్రయత్నం చేస్తె తప్పకుండ వస్తుంది. "

310899 గాయత్రీ స్మృతి

" స్త్రీకి అద్భుతమయిన నిర్మాణాత్మక శక్తి ఉంది. ఎలా కావాలంటె అలా బిడ్డను గర్భంలోనె నిర్మించగలదు. కాని స్త్రీకి అటువంటి మానసిక స్థితి ఉండాలి. ప్రహ్లాదుడు, అభిమన్యుడు తల్లి గర్బంలోనె అంతా నేర్చుకున్నారు. . గాయత్రి మంత్రంలొ 'వ' అనె అక్షరం ఇది చెపుతుంది. పురుషలలొ ఆలోచనల నిర్మాణము జరుగుతుంది. "

150899 సకల సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ -1

మహాకాల యొక్క అగ్నిని తెలుసుకుంటూ ప్రకృతికి అనుగుణ్యం గా జీవించటం.మౌనం లో ఎపుడైతే ఆ సమర్ధ సద్గురువుని తలుచుకుంటారో ఆ స్పర్శని అనుభూతి చెందాలి. ఆ స్పర్శ మన జీవితాలని వ్యవస్తీకరణ చేస్తుంది.

150899 సకల సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ -II

మన శరీరములోని కణ కణములో అనుభూతి చెందగలిగితే ఆ గురువు యొక్క స్పర్శ మనకు లభించినట్లే.గురువు యొక్క స్పర్శను మౌనంలోనే పట్టుకోగలము

300899 ఎస్ ఎస్ ఎస్ సాధన

భువి పై స్వర్గావతరణ అంటే మనుషులు దేవతలుగా మారాలి.మనల్ని మనం అర్ధం చేసుకోవడానికి ఈ ఓం –సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము ఉపయోగపడుతుంది.జ్ఞానము అదే టెక్నిక్ కూడా అదే.

020899నిరంతర గురు ధ్యానము

ఆధ్యాత్మికత సత్యాల గురుంచి చెప్పే విద్య, మతాల గురుంచి కాదు. ఋణానుబంధ రూపేణా పశు పత్నీ శుతాలయ అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఏ గురువు కూడా అర్హతకు మించిన ఫలితాలు ఇవ్వలేడు. అర్హత, పాత్రత పెంచుకోవటము మన చేతిలో ఉంది.ఆధ్యాత్మీక విద్య అంతా ఒక చిన్న ట్రిఖ్ మీద ఆధారపడి ఉంది, అది అహంకారము లేని స్ధితి .

030998 గాయత్రీ గీత మరియు స్మృతి

వామ పక్షానికి సంబంధిచిన తాంత్రిక శక్తి సావిత్రీ, జ్ఞాన పక్షానికి సంబంధిచిన శక్తి గాయత్రీ. మొదటి 8 అక్షరాలు స్థూల జగత్తులో మన జీవితము ఏ విధముగా ఉండాలి అనేది వివరిస్తుంది.

సూర్య గ్రహణ సాధన

మన శరీరమే దేవాలయము, దాంట్లో ఆ అఖండ గురుసత్తా యొక్క అద్భుత విన్యాసము యోగమాయ శక్తి తో జరుగుతూవుంటుంది.నిరంతరము నేను ఆత్మని అనేది గ్రహించాలి.

సెప్టెంబర్

010999 భూమిపై స్వర్గావతరణ

భూమిపై స్వర్గావతరణ వేద సంస్కృతి పునర్జాగరణ శాంతి, సుఖము అష్ట ఐశ్వర్యములతో కూడిన జీవితము ప్రతిమనిషికి అది లక్ష్యము. స్వ ఆత్మ రాజ్య స్థాపన - మారవలిసినది నువ్వు ఈ గవర్నమెంట్ నిన్ను మార్చలేదు కేవలము నియమాలు ఏర్పరచుకోవడం వల్లే జరుగుతుంది అనుకుంటే అసలు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అస్తమించేది కాదు. ఆ అనంత జ్ఞానాని మనము మర్చిపోయాము.

010999 భూమిపై స్వర్గావతరణ

మవజాతి భవితవ్యతకు చేయవలిసిన అతి సింపుల్ టెక్నిక్ ఓం కారము 21 సార్లు చేయాలి, ఎందుకు మన షట్చక్రాలలో వున్న మాలిన్యాలు పోవడం కోసం . భువిపైస్వర్గావతరణ అంటే మనం అమరులుగా మారటము. మన శరీరము ఓం కారానికి అనుగుణ్యంగా మారాలి.

120999 వినాయక నవరాత్రులు ఉపాసన

మనకి ఉన్న పరిస్ధితులు పరమాత్మయొక్క వరదానమే, ప్రతి పరిస్ధితి సంతోషమే, గమ్యము తెలిసిన వ్యక్తికి ఎప్పుడూ ఉత్సహము ఉంటుంది, నిరంతరము ఆశ, ప్రకృతి యొక్క నియమాల మీద ఆశ, ఈ పరిస్ధితులు సంతోషంగా భావిస్తే, ఈ పరిస్ధితిలో నేను ఉత్సాహముగా ఉంటేhttp://www.awgpsouth.org/audio_t. . సాధన చేస్తున్న సమయములో కాదు ప్రతి క్షణం సాధకుడూ ఈ నాలుగు మానసిక స్ధితిలను కలిగి ఉండాలి.

180999 పతంజలి యోగసూత్రములు

తత్ర స్ధితే యత్నో అభ్యాసహ: - ఏది నేర్చుకోవాలన్నా ప్రాక్టీస్ కావాలి, తత్వమసిhttp://www.awgpsouth.org/audio_tనేను అది అనేదాన్ని మాటి మాటికి గుర్తుచేసుకోవలను.క్లేశ కర్మ విపాకాశియైర అపరామృష్ట: పురుషవిశేషహ: ఈశ్వరహ: కు వివరణ.

180999 పతంజలి యోగ సూత్రములు

క్లేశ కర్మ విపాక ఆశయి అపరామృష్ఠ: పురుష విశేషహ: ఈశ్వర:
క్లేశములు - సత్వగుణముతో అధిగమించాలి, కర్మ విపాకము - పూర్వ జన్మలల్లో చేసినవో ఇప్పుడు చేసినవో అన్నీ కర్మలు వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని అంటకుండా జీవించటమే యోగవిద్య మనకు నేర్పిస్తుంది.

190999 సమర్ధసద్గురు స్పర్శ ధ్యానము &సౌందర్య లహరి

సాధకుడు నిరంతరము అత్యుత స్ధితిలో ఉండాలి, బాహ్యజగత్తుళొ మీకు ఉన్న భయంకరమైన పరిస్ధితులు అన్నీ మీ నమ్మకాన్ని మరింత పటిష్ఠము చేసేందుకే అని గుర్తించండి.

190999 పతంజలి యోగసూత్రములు

పూర్వేషామపి గురు: కాలేనాచక: అనవచ్హేదాత్, తస్య వాచక: ప్రణవ: ,

260999 పతంజలి యోగసూత్రములు

వితర్క, విచార ఆనంద అస్మిత, అసంప్రజ్ఞాత:. అభావ, ప్రత్యయ ఆలంబనా వృత్తి నిద్రా.

190999 సౌందర్య లహరి

అఖండ మండలాకారములో కంటిన్యుయాస్ కనెక్షన్ వుంటుంది. ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానము ఓంకారము ఆ స్థితిలోనే వుంటూ పనులన్నీ చేసుకునేటటువంటి టెక్నిక్ తెలుసుకోవాలి

130999 వినాయక చవితి

మన మణిపూరక చక్రము నుంచి అగ్ని దీక్ష తీసుకోవాలి. ఒక చిన్న కణము నుంచి ఈ సంపూర్ణ సృష్టి సెకండ్ కి 18 కిలోమీటర్లు విప్పారుతుంది. శబ్ద బ్రహ్మకి నువ్వు లొంగితే వేదము యొక్క శబ్దానికి నువ్వు లొంగితే, ది ఫైనల్ వర్డ్. దృష్టి అక్కడ వుంటే చాలు.

అక్టోబరు

151099 చండీ కవచము అమృతత్వ సాధన

ఓం కారము నుంచి ౩ భాగాలూ ఏర్పడతాయి హ్రీం శ్రీం క్లీం. క్లీం మహాకాళిగా శ్రీం మహలక్ష్మి గా హ్రీం మహా సరస్వతి గా భావిస్తాము. మహాసరస్వతి చరిత్ర దుర్గాసప్తశతి లో మన బ్రెయిన్ యొక్క వర్ణనే.

141099 బర్త్ డే స్పీచ్

ఆ మౌన స్వరూపి అయిన గురువుకి నమస్కరిస్తూ ఆ శబ్ద స్వరూపాని గుర్తుచేసుకుందాం జగద్గురువుగా జగజ్జనన్నిగా. ఈ సంపూర్ణ సృష్టి ఉద్బవిస్తూవుంటుంది లయమవుతూ వుంటుంది.మ్ ఆ శాంత స్థితి . దీని నుంచి ప్రతి మానవుడు తనకు కావలిసినది తీసుకుంటూవుంటాడు. ఒక్క సంవత్సర కాలం లో భూమి మీద ఏ ప్రాణిగా పుట్టిన ఆ ప్రాణి యొక్క పరిణామక్రమము ఏంటి అనేది మానవుడు మాత్రమే తెలుసుకొనగలడు

201099 పదము పదార్ధముగా మారటము ఎలా ?

పదము పదార్ధముగా మారటము ఎలా ? జాగృతావస్థలో మనము ఏది కావాలన్నా ఏలా ఐతే వివరించి చెప్పి చెయ్యగలమో అలాగే స్వప్నావస్థలో కూడా చెయ్యగలగటమే యోగ విద్య.

201099 భగవద్గీత - స్వప్నములు

జాగృతావస్థలో మనము చేసే మంత్ర జపము ధ్యానములు మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డ్ అవుతుంది, అది స్వాప్నిక జగత్తులో పని చేస్తుంది. " యుక్తాహర విహారస్య యుక్త చేష్ఠశ్య కర్మసు, యుక్త స్వప్నావబోధశ్య http://www.awgpsouth.org/audio_t" ఆహరము

261099 సంకల్పము జ్ఞానము క్రియా శక్తి

ప్రేమ,సేవ,సంకల్పం –ఈ మూడు ఏ శరీరం పొందడాన్నికైన ఆధారం. ప్రేమ ఎక్కువ వునవాళ్ళు జ్ఞానము వైపుకు వెళ్తారు, ప్రేమ ఎక్కడవుంటుందో అక్కడ సేవ ఎక్కువ వుంటుంది.అంచేత ఆ మౌన స్థితి అఖండమండలాకారమైనటువంటి గురువు యొక్క స్థితిలో వుండాలి

261099 గురువులు ఋణానుబంధము

సూర్యుడుకి చంద్రుడికి మద్య కోణాలే సృష్టికి కారణము. సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ సమయాలలో ఎవరైతే మౌనంగా కూర్చుంటారో వాళ్ళందరికీ గురువులతో ఋణానుబంధం పెరిగిపోతుంది, అప్పుడు రోగనివారన,ఋణానుబంధం,అన్ని దేవతల యొక్కవరదానం కూడా లభిస్తాయి.కాన్ని అక్కడ నుంచి వచ్చాక వాళ్ళు పనులు చేయడం మొదలుపెట్టాలి.

261099 మహా కాల చక్రవర్తీ సామ్రాజ్య స్థాపన

మీ శరీరాన్ని మీరు అర్ధము చేస్కొనగలిగితే , స్వ-అద్యయనము చేస్కొనగలిగితే కాల చక్రభ్రమణమును ఆపగలరు. ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి

261099 సంకల్పము జ్ఞానము మహాకాల యంత్రము

ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ జ్ఞానము ఉంటుంది. పిల్లలకి జన్మని ఇవ్వకముందు స్త్రీకి పిల్లల పెంపకముపై ఎటువంటి అవగాహనా ఉండదు, కానీ పుట్టంగానే అన్ని విషయాలు పెద్దవాళ్ళని అడిగి కానీ చదివి కానీ తెలుసుకుని మరీ తన పిల్లవాడి మీద ఉన్న ప్రేమతో వాళ్ళకి అత్యుత్తమైన సౌకర్యాలను ఇవ్వటం నేర్చుకుంటుంది. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంతూందో అక్కడ జ్ఞానము దానంతట అదే వస్తుంది.

291099 Padamu-padarhamu and sariramu vedamulu

ఒక వ్యక్తిని చూస్తే మనము వేదమును చూస్తున్నాము అని గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది అక్షర సత్యము. మీ బ్రైన్ లో నాలుగు భాగాలు నాలుగు వేదాలుగా ఉన్నాయి. అన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ప్రకృతిలో. వాటికి మీరు శబ్ధ రూపాన్ని ఇస్తున్నారు.

నవంబర్

011199 పరివ్రాజకుల శిక్షణ - యజ్ఞ ప్రాముఖ్యత

మన అంత:కరణాలలో 4 రకాల కోరికలు ఏర్పడతాయి. మనస్సులో, బుధ్ధిలో,అహంకారములో & చిత్తములో. బుధ్ధిని ప్రచోదన చేసేందుకు గురువు ధుని ఉపయోగించుకుంటారు. గురుసత్తాను అర్ధంచేసుకోగలిగితే ప్రవ్రాజకుల సగం పని ఐనట్లే.

011199 పరివ్రాజకుల శిక్షణ -గురుసత్తా ప్రాముఖ్యత

పరివ్రాజకుల స్ధితి అంటే నిత్య నూతన శాశ్వత సనాతన ధర్మాలను ఆచరిస్తూ అందరికీ ఈ ధర్మాలను గురుంచి అందించే బాధ్యతను స్వయంగా స్వీకరించినవారు. ఋషుల అనుగ్రహము మనపై ప్రేమ అనిర్వచనీయమైనది, అందువల్ల యజ్ఞవిద్యను దాని రహస్యాలను మనకు అందించారు.

071199 దీపావళి మెస్సేజ్

ఈ గురుచేతనత్వ పరంపర లో సులభమైన మార్గము అవగాహనా చేసుకోండి. నేను ఎక్కడ వున్నానో అక్కడ గురువు యొక్క అనుగ్రహము వలనే వున్నాను అనేటటువంటి భావాన్ని పటిష్టం చేసుకుని నిరంతర మౌనములో ఉండగలిగితే మీరు గురువులే, ఇదే సులభమైనటువంటి మార్గము. నిరంతరమూ మౌనము .శూన్యము , అమావాస్య చీకటి ఆ కంప్లీట్ డార్కనెస్ వచ్చినప్పుడు జ్యోతులు వెలుగుతాయి ఆ జ్యోతి ని వెలిగించటమే ఈ దీపావళి యొక్క ఉదేశ్యము

161199 ధ్యానము

ఈ గురుచేతనత్వము బ్రహ్మవిద్య భారతదేశము యొక్క ఆధ్యాత్మిక వారసత్వము అర్ధం చేసుకోవటానికి ఒకే ఒక్క పనిముట్టు వుంది . దానినే సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ అంటాము. ఏదైనా ఒక్క విద్య మీరు ఉపయోగించుకోవాలి అంటే దానికి ఖచ్చితమైన పనిముట్లు కావాలి.

031199 ఋణానుబంధము గృహస్థాశ్రమము

పరిస్తితులు మన చేయి దాటితే గురువుల దగ్గరికి పరిగెత్తుతాము. అమృతత్వము తెలిసినటువంటి మనము దాన్ని మరిచిపోయము. అది ఋషులు గుర్తుచేస్తున్నారు. నేను వున్నాను అనేటటువంటి అహంకారము మనము మర్చిపోవాలి. అహంకారము లేని మరుక్షణం నువ్వు విశ్వవ్యాపివి అయిపోతావు

081199 సర్వానందమయ చక్రము

అన్ని ఆనందాలకి కారణము శ్రీం ఆ బిందువు ఆ సర్వానందమయమే.ఆ బిందువు నాసికారంధ్రాలలోంచి కుండలిని శక్తి లోపలకి వెళ్ళింది ,మనము ఏది చేయాలనుకున్న ఇది వుండాలి.నేను అనేటటువంటి బిందువు మనలో జాగ్రుతమవ్వాలి.

161199 సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము - మన లక్ష్యములు

మన ఇంద్రియాల సామర్ధ్యమునకు దివ్య అనే ఒక్క పదము జోడిచంటము కోసము పని చెయ్యాలి. మనము తీసుకున్న ఆహారానికి తగ్గ పని మనము చేసినట్లే ధ్యానము చేసినవాళ్ళ జీవితము దానికి తగిన విధముగా మన జీవితములో మార్పు తెచ్చుకుని తీరవలసిందే.

181199 తంత్ర విద్య

same as 081199 సర్వానందమయ చక్రము

281199 సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము

క్లేశ కర్మ విపాకశయైర పరామృష్ఠ: పురుష విశేష: ఈశ్వర: - ఇది ఈశ్వరునికి డెఫినిషన్

301199 వాక్శక్తి ఉపయోగము

వాక్శక్తి ఉపయోగము - పరనింద పనికిరాదు, సాధకుడు తనని తాను పొగుడుకోకూడదు. ఇది వాక్శక్తి సంపాదించేందుకు ప్రధమ మెట్టు.

301199 విశ్వ ప్రణాళిక

భగవ్ద్గీత యొక్క మొత్తము సారము ముందు మీకు ఏది తెలుసో అది పరిపూర్ణముగా చెయ్యాలి. ఆధ్యత్మిక జగత్తులో చేస్తూ ఉంటే మార్గదర్శనము లభిస్తూ ఉంటుంది. నాకు పూర్తిగా జ్ఞానము వచ్చేవరకు పని మొదలుపెట్టము అనే మూర్ఖత్వాన్ని కార్యకర్తలు వదులుకోవాలి, గురువు చెప్పింది చేస్తే చాలు

డిసెంబర్

011299 సంధ్యావందనము

సంధ్యావందనము ద్వారా బ్రాహ్మీ, వైష్ణవీ శాంభవీ శక్తులను సాధకులు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి?

061299 గురు గీత

ద్వాపరయుగములో అందరికీ ఇచ్చా మృత్యువు ఉండేది. మార్గశిరమాసము అన్ని మాసములకు శిరస్సు వంటిది, సాధకులకు కావ్లసిన మార్గదర్శనము లభిస్తుంది. గురువుకుకి కృతజ్ఞత ఎలా తెలపాలి అనేది గురుగీత తెలియచేస్తుంది.

071299 దత్త శ్లోక అగ్ని

నమస్తే యోగి రాజేంద్ర దత్తత్రేయ దయానిధే స్మృతి దేహిమాం రక్షా భక్తితే దేహిమే ధృడాం.

061299 ఋణానుబంధము

ప్రపంచానికి ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు అందించినటువంటి అద్భుతమైన విజ్ఞానము వుంది. తల్లి తండ్రి గురువు మధ్య ఋణానుబంధం ఎలా పెంపొందించుకోవాలి,ఏ విధంగా గురువు తల్లి తండ్రి మరియు పిల్లల మధ్య సవ్యమైన ఋణానుబంధం పెంచుకుంటాడు?

061299 సమర్పణ

నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేస్తాను అనేటటువంటి వాగ్దానము మీ అంతరంగం లో వున్న వ్యక్తికి ఇవ్వాలి,గురువుతో ఋణానుబంధం పెంచుకున్న వ్యక్తులందరు గురువుల్ని మించిపోయారు. పరిపూర్ణ సమర్పనే గురువు యొక్క అనుగ్రహానికి సూత్రము.

081299 కరిష్యే వచనం తవ

ఆధ్యాత్మిక జీవితము గురువుల జీవితము మనం ఎలా జీవించాలి అనేది ఈ మార్గశిర మాసం లొ నేర్చుకోవాలి. అలా చేస్తున్నప్పుడు కష్టాలే గురువుల అనుగ్రహము అని గుర్తించాలి.

091299 మండ్యూక ఉపనిషత్ శాంతి మంత్రము

ఋషి చేతనత్వములోకి గురువుల చేతనత్వము లోకి తేలికగా ప్రవేశించే మార్గము ఉపనిషత్ . ఇది అధర్వణ వేదానికి సంబందించిన్నది.ఇది మండ్యూక అనే చేతనత్వానికి సంబంధించింది. 33 దేవతా శక్తులని మనము, మాకు ఏది జరిగినా అది మన మంచికే, ప్రతి పనికిరానిది పనికివచ్చేదానికి బలము అనేటటువంటి మానసిక స్థితిని ఇవ్వమని ప్రాదిస్తున్నాము.

111299 మండ్యూక ఉపనిషత్

శబ్దాని ఉపయోగించుకునేవాడే “అయం ఆత్మ బ్రహ్మ:”, ఎవడైతే ఈ అనుభూతులని తెలుసుకున్తున్నాడో వాడే బ్రహ్మ అంటున్నాము ఇది తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం లో వివిధ డైమన్షన్స్ వున్నాయి అవి ఓంకారం యొక్క భిన్న రూపాలే “ఓంకారం సోయం ఆత్మ చతుశ్పాడ్” 4 భాగాలుగా వుంటుంది. మీరు కూడా త్రిలోకసంచారులు కావటానికి మాండ్యూకోపనిషత్ అర్ధము చేసుకోవాలి.

111299 మండ్యూక ఉపనిషత్

అంత: ప్రజ్ఞ, బహిర్ ప్రజ్ఞ : అంత: ప్రజ్ఞ అనేదాన్ని ఎవరికి వారే అనుభవించగలరు. తేజసుడిలో ఉండే జ్ఞానాన్ని బహిర్ ప్రజ్ఞకు అందచేస్తున్నాము. అంత: ప్రజ్ఞను ఉపయోగించుకోవటము అత్యంత సులభము.

131299 మండ్యూక ఉపనిషత్

మనము రంగు, రూపము మార్చటానికి ఈ జగత్తులో చాలా కష్ఠము, కానీ తేజసుడి ప్రజ్ఞతో ఏ పరిస్ధితిని ఐనా క్షణ క్షణానికి మార్చుకోవచ్చు.

131299 మండ్యూక ఉపనిషత్

దైవీయ ప్రణాళిక వల్ల నాకు రాబోఏ కష్టాలు నాకు రాకు కాక, బౌతికమైన కష్టాలు, ప్రాకృతిక కస్ఠాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి, ఈ శాంతి పాఠము ద్వారా

281299 దత్తాత్రేయుని ఆయుధాలు

దత్తాత్రేయుని ఆయుధాలు ఉపయోగించుకున్నప్పుడే సాధనమలో ముందుకు వెళ్ళగలము. దేవాలయములో దేవతలు పలకాలంటే మన శరీరము అనే దేవాలయము గురుంచి, దేవాలయమూలోని ఆయుధాలు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఆశ్రమాలలో తెలుసుకోవాలి.

281299 దేవాలయములు - అష్ఠవసువులు - శరీరము

దేవతా శక్తి ఒక్కటే, కానీ అది ఒకొక్క పరికరములో ఒకే కరెంటు ప్రవహిస్తున్నా ఒక్కో వస్తువులో విద్యుత్తు ఒక్కొక్కలా పని చేస్తుంది, భగవంతుడిలో మనలోను పని చేసే చేతనత్వము ఒక్కటే అని తెలుసుకుంటే మీరు తక్షణమే దేవతలుగా మారగలరు.

281299 దేవాలతల ఆయుధాల ఉపయోగము

ద్వాదశ రాసులలో 9 గ్రహాల యొక్క గమనము, 27 నక్షత్రాలు ఒక్కొక్కరాశిలో ఎలా ఉంటాయో, పంచాగము ఎలా ఉంటుందొ మీరు అర్ధము చేసుకుంటే 108 పూసల మాలను జపములో మీరు ఉపయోగించుకోగలుగుతారు.

281299 దేవాలయాలను ఎలా ఉపయోగించుకొవాలి?

అగ్ని అంటే సమ దృష్ఠి, నిజముగా పక్కడావాడు సుఖముగా ఉంటే ఆనందించే స్ధితి. పక్కవాడు ఆనందముగా ఉంటె మనము ఆనందముగా ఉండే స్ధితిని ఎప్పుడూ అలవరచుకోవాలి. కలశములో మనము జలము పెడతాము, జలము యొక్క తత్వము ఏది వేసినా అంకురింపచేస్తుంది. బీజాలు జలమువలననే అంకురిస్తాయి. మీలోని సుసంస్కారములు ప్రోదిచేసుకునేందుకు జల తత్వాన్ని ఉపయోగించుకోండి.