జనవరి

230107 వసంత పంచమి

వసంత పంచమి

150110 జన్మదిన సంస్కారము

జన్మదిన సంస్కారము

100110 కార్యకర్తల సూచనలు

కార్యకర్తల సూచనలు

100110 కార్యకర్తల సూచనలు

కార్యకర్తల సూచనలు

120110 కార్యకర్తల సూచనలు

కార్యకర్తల సూచనలు

180110 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

Jan ప్రజ్ఞావతార వేణువు

ప్రజ్ఞావతార వేణువు

Jan ప్రజ్ఞావతార వేణువు

ప్రజ్ఞావతార వేణువు

Jan ప్రజ్ఞావతార వేణువు

ప్రజ్ఞావతార వేణువు

Jan ప్రజ్ఞావతార వేణువు

ప్రజ్ఞావతార వేణువు

Jan ప్రజ్ఞావతార వేణువు

ప్రజ్ఞావతార వేణువు

Jan ప్రజ్ఞావతార వేణువు

ప్రజ్ఞావతార వేణువు

200101 పరిణామక్రమం

దైవీ ప్రణాళికలో యక్ష,గందర్వ,నాగలోకంలో వారు కూడా భాగములే.యక్ష అంటే టెక్నాలజీ, గందర్వులు అంటే వాక్శక్తిని ఉపయోగించుకునేవారు .కాల ప్రవాహానికి అనుగుణ్యంగా జీవించేవాళ్ళు నాగులు. నాగలోకవాసులు నాయకత్వానికి ప్రతీక.గుణాలని, కర్మలని మనం మార్చలేము.కాని వాటిని మనం ఒక దారిలో పెట్టుకుని ఆనందంగా జీవించగలగాలి. పరిణామక్రమంలో మానవుడు జీవిస్తున్నాడు అంటే వాడి జీవితము శ్రమతో కూడి ఉన్నది అవ్వకూడదు. జీవితము భారము అవ్వకూడదు,భాద పెట్టకూడదు. జీవితం ఆనందమయంగా ఉండాలి.

290110 సత్ సంకల్పనాలు

సత్ సంకల్పనాలు

260107 చీరాల

చీరాల

240110_Esoteric_astrology

Esoteric astrology

140110_For_Youth_shiksha_vidhya

140110_For_Youth_shiksha_vidhya

140110 వికాసం

వికాసం

260110 సోలార్ సిస్టం

సోలార్ సిస్టం

200110 వసంత పంచమి

వసంత పంచమి

200110 వసంత పంచమి

వసంత పంచమి

210110 వసంత పంచమి

వసంత పంచమి

Jan యుగ శిల్పి

యుగ శిల్పి

Jan యుగ శిల్పి

యుగ శిల్పి

Jan యుగ శిల్పి

యుగ శిల్పి

Jan యుగ శిల్పి

యుగ శిల్పి

ఫిబ్రవరి

130707 గాయత్రీ చరణ్ కమల్

గాయత్రీ చరణ్ కమల్

260707 గాయత్రీ చరణ్ కమల్

గాయత్రీ చరణ్ కమల్

260707 గాయత్రీ చరణ్ కమల్

గాయత్రీ చరణ్ కమల్

260707 గాయత్రీ చరణ్ కమల్

గాయత్రీ చరణ్ కమల్

270707 గాయత్రీ చరణ్ కమల్

గాయత్రీ చరణ్ కమల్

040210 కార్యకర్తల సూచనలు

కార్యకర్తల సూచనలు

040210 పౌర్ణమి ధ్యానం

పౌర్ణమి ధ్యానం

040210 విద్యార్థులు

విద్యార్థులు

280110 తిరుమల

తిరుమల

మార్చి

160310 భగవద్గీత

భగవద్గీత

March జ్ఞాన రాధ

జ్ఞాన రాధ

ఏప్రిల్

260410 AUM

AUM

270410 AUM

AUM

250410 Annamaya Sharira V9

Annamaya Sharira

180410 డైరీ_సాధారణ శరీరం

డైరీ_సాధారణ శరీరం

110410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

120410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

130410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

140410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

150410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

190410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

210410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

220410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

220410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

230410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

240410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

240410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

250410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

260410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

270410 తూర్పు చేతన కేంద్ర

తూర్పు చేతన కేంద్ర

నామ కరణ సంప్రదాయం

నామ కరణ సంప్రదాయం

మే

020510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

030510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

050510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

060510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

060510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

070510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

150510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

150510 వెబ్ తరగతులు

వెబ్ తరగతులు

జూన్

070610 ప్రాణము

ప్రాణము

200610 ప్రాణము

ప్రాణము

జూలై

090710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

090710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

100710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

120710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

120710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

130710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

130710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

130710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

140710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

140710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

150710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

150710 భద్రాచలం

భద్రాచలం

090710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

090710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

100710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

120710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

120710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

130710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

130710 ప్రదక్షిణలు

ప్రదక్షిణలు

160705 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

260710 సమయ ధ్యానం

సమయ ధ్యానం

270710 సమయ ధ్యానం

సమయ ధ్యానం

280710 సమయ ధ్యానం

సమయ ధ్యానం

290710 సమయ ధ్యానం

సమయ ధ్యానం

300710 సమయ ధ్యానం

సమయ ధ్యానం

310710 సమయ ధ్యానం

సమయ ధ్యానం

ఆగష్టు

300810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం12

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 12

220810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

230810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

240810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

250810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 17

280810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 19

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 19

290810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 6

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 6

170810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

180810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

190810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

200810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

210810 క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం 7

సెప్టెంబర్

220910 వైజాగ్ జోన్

వైజాగ్ జోన్

230910 వైజాగ్ జోన్

వైజాగ్ జోన్

230910 వైజాగ్ జోన్

వైజాగ్ జోన్

230910 వైజాగ్ జోన్

వైజాగ్ జోన్

240910 వైజాగ్ జోన్

వైజాగ్ జోన్

260910 వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

260910 వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

220910 వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

230910 వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

230910 వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

230910 వైజాగ్ జోన్

వైజాగ్ జోన్

240910 అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

260910 వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

వైజాగ్ జోన్ అమలాపురం

190910 DIYA practicals on Meditation

practicals on Meditation

190910 For HYD DIYA

For HYD DIYA

091010 initiation human and solar

Initiation human and solar

101010 initiation human and solar Session1

Initiation human and solar Session1

140910 At Plot1 hyd karyakartas

At Plot1 hyd karyakartas

170910 Karyakarta workshop 700PM HYD

Karyakarta workshop 700PM HYD

180910 Hyd karashala YNS

Hyd karashala YNS

010910 KDS 10 Janmashtami

KDS 10 Janmashtami

020910 KDS 15 Vidya Siksha

KDS 15 Vidya Siksha

060910 KDS 9 Prajnavatara Vistara Prakriya

KDS 9 Prajnavatara Vistara Prakriya

060910 KDS 16 Sanjeevini vidya

KDS 16 Sanjeevini vidya

070910 KDS 8 pratibhavantulakuM Pilupu

KDS 8 pratibhavantulakuM Pilupu

070910 KDS 13 srustikarta Parama PrasadamPP

KDS 13 srustikarta Parama PrasadamPP

080910 KDS 3YPratibha Parishkar

KDS 3YPratibha Parishkar

080910 KDS 4 Pratibha

KDS 4 Pratibha

090910 KDS 121va satabdhi ujvala bhavishyattu

KDS 121va satabdhi ujvala bhavishyattu

100910 KDS 2 shatabdi ujjvala bhavishyat

KDS2 shatabdi ujjvala bhavishyat

100910 KDS 5 satyayuga punaragamanam

KDS 5 satyayuga punaragamanam

110910 On Meditation

On Meditation

120910 On meditation

On meditation

130910 On Meditation KDS 1 and 2

On Meditation KDS 1 and 2

140910 On Meditation KDS 1 and 2

On Meditation KDS 1 and 2

150910 On meditation 4 varchas 5 sheelas

On meditation 4 varchas 5 sheelas

160910 On Patanjali ashtangayoga

On Patanjali ashtangayoga

170910 On Meditation dharanasohum

On Meditation dharana sohum

180910 On Meditation 4V5P

On Meditation

అక్టోబరు

010110 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

010110 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

030110 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

121010 On Initiation human and solar

On Initiation human and solar

నవంబరు

310110 Bala Atibala

Bala Atibala

071110 సువర్ణ సాధన

సువర్ణ సాధన

డిసెంబర్

271210 2 నిమిషాల ధ్యానం

2 నిమిషాల ధ్యానం

271210 2 నిమిషాల ధ్యానం

2 నిమిషాల ధ్యానం

111210 బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

191210 బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

291210 బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

291210 బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

బ్రహ్మ చంద్ర యాన వ్రతం

261210 Online Class Sohum

Online Class Sohum

281210 Online Speech SOHUM

Online Speech SOHUM

181210 NKoduruB ChandrayanaVratha

NKoduruB ChandrayanaVratha

181210 Parjanya

Parjanya

191210 NK abt SatyanarayanaVratha

NK abt SatyanarayanaVratha

191210 Pranagnihotra Vidya

Pranagnihotra Vidya

201210 DattaJayanti At Purushottamapatnam

DattaJayanti At Purushottamapatnam

271210 Venkatrajupalem PaadaYatra

Venkatrajupalem PaadaYatra

171210 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

231210 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు