జనవరి

110105 శ్రీ అరబిందో

శ్రీ అరబిందో

120105 శ్రీ అరబిందో`

శ్రీ అరబిందో

130105 శ్రీ అరబిందో

శ్రీ అరబిందో

ఫిబ్రవరి

060205 యజ్ఞము యొక్క ప్రాముఖ్యత

యజ్ఞము యొక్క ప్రాముఖ్యత మన భారతీయ సాంప్రదాయములో చాలా చక్కగా వివరింపబడింది. ఇతరులకు ఉపయోగపడే పని పుణ్య కార్యము అని, బాధించే పనిని పాప కార్యమని అంటారు.

మార్చి

030305 శ్రీ లాహిరీ మహాశయా

శ్రీ లాహిరీ మహాశయా

ఏప్రిల్

270405 శ్రీ రమణాశ్రమము 930am 1

శ్రీ రమణాశ్రమము

270405 శ్రీ రమణాశ్రమము 930am 2

శ్రీ రమణాశ్రమము

270405 శ్రీ రమణాశ్రమము 5pm 1

శ్రీ రమణాశ్రమము

280405 శ్రీ రమణాశ్రమము 5pm 1

శ్రీ రమణాశ్రమము

300405 స్కందాశ్రమము 10am1

శ్రీ రమణాశ్రమము

300405 స్కందాశ్రమము 10am2

శ్రీ రమణాశ్రమము

300405 శేషాద్రి 7pm

శ్రీ రమణాశ్రమము

200405 గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ బుక్

కుండలినీ & సెక్స్

200405 గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ బుక్_1

కుండలినీ & సెక్స్

మే

020102 ప్రేమధ్యానము

ప్రేమధ్యానము

గజేంద్ర మోక్షము ధ్యానము

ధ్యానము

హిమాలయా టూర్ ధ్యానము

ధ్యానము

సూర్యోపాసన

సూర్యోపాసన

130505 సీక్రేట్ డాక్ట్రీన్

ధియోసఫీ సీక్రేట్ డాక్ట్రీన్

120505 యజ్ఞ విద్య

యజ్ఞ విద్య

జూలై

160705 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

ఆగష్టు

200805 గురు & సాయి చరిత్ర

గురు & సాయి చరిత్ర

020805 ఇటుకలు దీపాలు సాయి

గురు స్థానము

030805 యజ్ఞ కుండము

గురు స్థానము

020805 యజ్ఞ శాస్త్రం

యజ్ఞ శాస్త్రం

030805 యజ్ఞ శాస్త్రం

యజ్ఞ శాస్త్రం

సెప్టెంబర్

060905 మిషన్ ఆర్ కె లక్ష్యములు - సావిత్రీ, దత్త పరివారములు.

అనేక మంది గురువులు అనేక సంస్థలను ఏర్పరచారు, కానీ ఆ సంస్థలో ఏ ఒక్కరూ ఆ గురువు వలె మారటానికి ప్రయత్నము చెయ్యటంకానీ , ఆ గురువు ఏ లక్ష్యముతో పని చేసారు అనే అవగాహనను కానీ కల్గి ఉండకపోవటము అత్యంత శొచనీయము. ఇది నాకు ఎంత బాధ కల్గిస్తోందో మీరు అర్ధము చేసుకోవాలి, నేను వ్యక్తులను కానీ సంస్థలను కానీ కించపరచటములేదు. మీరన్నా కనీసము నా మాటలమీద నమ్మకముతో అనేకంది గురువులు రాసిన పుస్తకాలను చదివి వారు ఏమి చెప్పారు అర్ధము చేసుకునే ప్రయత్నము చెయ్యండి. ఆసంస్థలవారితో కలిసి పని చెయ్యండి. సావిత్రీ, దత్త పరివారములు అనే పేర్లతో పని చేసినా నాకు అభ్యంతరములేదు, పని జరగటము ముఖ్యము, పేర్లు కాదు.

140905 మనోమయ కోశము

మనోమయ కోశము

090905 పూర్ణిమ ధ్యానము లలితా

పూర్ణిమ ధ్యానము లలితా

090905 సమాధి యోగా 1

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

100905 సమాధి యోగా 2

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

120905 సమాధి యోగా 3

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

130905 సమాధి యోగా 4

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

140905 సమాధి యోగా 5

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

160905 సమాధి యోగా 6

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

170905 సమాధి యోగా 7

సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము

020905 శివ దీక్షా

శివ దీక్షా

090905 యజ్ఞా క్లాస్ 1

యజ్ఞ

100905 యజ్ఞా క్లాస్ 2

యజ్ఞ

020805 ఇటుకలు దీపాలు సాయి

గురు స్థానము

030805 యజ్ఞ కుండము

గురు స్థానము

అక్టోబరు

091005_119am గిరి ప్రదక్షిణ

అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ

071005 భాగవతము ఇంట్రో

భాగవతము

081005 భాగవతము 2

భాగవతము

కృష్ణమంత్రము ఆర్ కె

భాగవతము

081005 దేవాలయముల ఉపయోగము

దేవాలయములు

091005 దేవాలయముల ఉపయోగము

దేవాలయములు

161005 దేవాలయముల ఉపయోగము

దేవాలయములు

1189 ఈసోటరిక్ ఆస్ట్రాలజీ

ఈసోటరిక్ ఆస్ట్రాలజీ

051005 సూర్య చంద్ర గ్రహణము

గ్రహణము

201005 గురుదేవుల ఉద్బోధన 1

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

211005 గురుదేవుల ఉద్బోధన 2

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

221005 గురుదేవుల ఉద్బోధన 3

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

251095 గురుదేవుల ఉద్బోధన 4

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

261005 గురుదేవుల ఉద్బోధన 5

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

271005 గురుదేవుల ఉద్బోధన 6

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

281005 గురుదేవుల ఉద్బోధన 7

గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

101005 భీమలీ యజ్ఞము

గురు స్థానము

101005 భీమలీ యజ్ఞము 2

గురు స్థానము

121005 సాయి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ

గురు స్థానము

121005 స్టూడెంట్స్ మీట్

గురు స్థానము

121005 వైజాగ్ యజ్ఞ

గురు స్థానము

131005 అనుయాజ

గురు స్థానము

141005 జన్మదినము - యజ్ఞ

గురు స్థానము

141005 ట్రూత్ - మాటలలో

గురు స్థానము

151005 భారతీయ సంస్కృతి

గురు స్థానము

161005 యజ్ఞ రంగాపూరం

గురు స్థానము

171005 సాయి పూర్ణాహుతి - పెనుగొండ

గురు స్థానము

231005 యజ్ఞ కుండ నిర్మాణము

గురు స్థానము

101204 ముద్రలు

ముద్రలు

231005 వైజాగ్ - సహస్రకుండీ యజ్ఞము 1

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

231005 వైజాగ్ - సహస్రకుండీ యజ్ఞము 2

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

271005 యజ్ఞ విద్య సనాతన ధర్మము

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

281005 సహస్రకుండీ యజ్ఞము-సంస్కారము

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

301005 సహస్రకుండీ యజ్ఞము 1

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

301005 సహస్రకుండీ యజ్ఞము 2

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

301005 సహస్రకుండీ యజ్ఞము_సనత్ నగర్

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

301005 యుగ దీక్ష యజ్ఞము

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధన

301005 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధన 1

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధన

301005 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధన 2

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధన

నవంబరు

051105 భాగవత సప్తాహము 1

భాగవత సప్తాహము

071105 భాగవత సప్తాహము 2

భాగవత సప్తాహము

081105 భాగవత సప్తాహము 3

భాగవత సప్తాహము

101105 భాగవత సప్తాహము 5_1

భాగవత సప్తాహము

101105 భాగవత సప్తాహము 5_2

భాగవత సప్తాహము

111105 భాగవత సప్తాహము 6_1

భాగవత సప్తాహము

111105 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

131105 భాగవత సప్తాహము 8_1

భాగవత సప్తాహము

131105 భాగవత సప్తాహము 8_2

భాగవత సప్తాహము

1311055_ భాగవత స్లోకము

భాగవత సప్తాహము

061105 లలితా యజ్ఞము

లలితా యజ్ఞము

111105_108K సనాతన ధర్మము

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

141105 గుంటూరు సహస్రకుండీ యజ్ఞము 1

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

151105 గుంటూరు సహస్రకుండీ యజ్ఞము 2

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

161105 గుంటూరు సహస్రకుండీ యజ్ఞము 3

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

251105 వైజాగ్ సహస్రకుండీ యజ్ఞము

సహస్రకుండీ యజ్ఞము

221105 సాయి పారాయణ 1

సాయి పారాయణ

221105 సాయి పారాయణ 2

సాయి పారాయణ

221105 సాయి పారాయణ 3

సాయి పారాయణ

231105 సత్య సాయి జన్మదినము

సత్య సాయి జన్మదినము

011105 ధ్యాన విజ్ఞానము 1

ధ్యాన విజ్ఞానము

011105 ధ్యాన విజ్ఞానము 2

ధ్యాన విజ్ఞానము

021105 ధ్యాన విజ్ఞానము 3

ధ్యాన విజ్ఞానము

021105 ధ్యాన విజ్ఞానము సాయి

ధ్యాన విజ్ఞానము

031105 ధ్యాన విజ్ఞానము 4

ధ్యాన విజ్ఞానము

031105 ధ్యాన విజ్ఞానము 5

ధ్యాన విజ్ఞానము

031105 ధ్యాన విజ్ఞానము సాయి

ధ్యాన విజ్ఞానము

021105 దీక్ష

గాయత్రీ 1a

041105_108 కర్మాన్ ఘాట్ నందు యజ్ఞము

గాయత్రీ 1b

101105 మేధా యజ్ఞము

గాయత్రీ 2a

121105 బోరబండలో గాయత్రీ దీక్ష

గాయత్రీ 2b

181105 ధియోసఫీ

ధియోసఫీ

111105 టైం & మనీ

టైం & మనీ

151105 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 1

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 1

161105 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 2

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 2

171105 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 3

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 3

181105 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 4

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ 4

181105 థియోసఫీ

థియోసఫీ

డిసెంబర్

010105 తపస్సు వివరాలు

తపస్సు వివరాలు

071205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

081205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

091205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

091205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

091205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

101205am 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

101205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

111205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

111205 108 కుండముల యజ్ఞము 1

108 కుండముల యజ్ఞము

111205 108 కుండముల యజ్ఞము 2

108 కుండముల యజ్ఞము

111205 108 కుండముల యజ్ఞము 2

108 కుండముల యజ్ఞము

121205am 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

121205am 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

121205am సహస్రకుండీ యజ్ఞ

108 కుండముల యజ్ఞము

131205am సహస్రకుండీ యజ్ఞ

108 కుండముల యజ్ఞము

131205 108 కుండముల యజ్ఞము 1

108 కుండముల యజ్ఞము

131205 108 కుండముల యజ్ఞము 1

108 కుండముల యజ్ఞము

131205 108 కుండముల యజ్ఞము 2

108 కుండముల యజ్ఞము

141205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

151205 ఉదయ ధ్యానము

108 కుండముల యజ్ఞము

151205 108 కుండముల యజ్ఞము

108 కుండముల యజ్ఞము

111205 గీతా పారాయణ 1

గీతా పారాయణ

111205 గీతా పారాయణ 2

గీతా పారాయణ

211205 జీవన దేవతా సాధనా 1

గీతా పారాయణ

221205 జీవన దేవతా సాధనా 2

గీతా పారాయణ

221205 జీవన దేవతా సాధనా 3

గీతా పారాయణ

231205 జీవన దేవతా సాధనా 4

గీతా పారాయణ

231205 జీవన దేవతా సాధనా 5

గీతా పారాయణ

171205 కఠోపనిషద్

కఠోపనిషద్

181205 కఠోపనిషద్ 1

కఠోపనిషద్

181205 కఠోపనిషద్ 2

కఠోపనిషద్

191205 కఠోపనిషద్

కఠోపనిషద్

191205 కఠోపనిషద్ 1

కఠోపనిషద్

251205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

261205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

271205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

271205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్ 1

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

281205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

291205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

301205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

311205 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్

041205 శ్రీ భరద్వాజ & శ్రీ సాయి

శ్రీ భరద్వాజ & శ్రీ సాయి

251205 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము 1

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము

251205 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము 1/2

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము

261205 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము 2

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము

261205 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము 2/2

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము

281205 శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము 3

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము