అగ్ని సూక్తం - Agni Suktam

అగ్ని సూక్తం - Agni Suktam

అనుగ్రహ మాలా మంత్ర దీక్ష - Anugrahamala Mantra Initiation

అనుగ్రహ మాలా మంత్ర దీక్ష - Anugrahamala Mantra Initiation

అనుగ్రహ మాలా మంత్రము 16 సార్లు - Anugrahamala Mantra 16 times

అనుగ్రహ మాలా మంత్రము 16 సార్లు - Anugrahamala Mantra 16 times

అనుగ్రహ మాలా మంత్రము - Anugraha Mala Mantra 16 times

అనుగ్రహ మాలా మంత్రము - Anugraha Mala Mantra 16 times

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము - Dattatreya Shatchakra Stotramu

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము - Dattatreya Shatchakra Stotramu

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము - ధ్యానము - Dattatreya Shatchakra Stotramu - Meditation

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము - ధ్యానము - Dattatreya Shatchakra Stotramu - Meditation

దత్తాత్రేయ వజ్రకవచము - Dattatreya Kavacham

దత్తాత్రేయ వజ్రకవచము - Dattatreya Kavacham

గురుపాదుకా స్తవము - Gurupaduka Stavam

గురుపాదుకా స్తవము - Gurupaduka Stavam

గురుపాదుకా స్తవము అర్ధ సహితముగా - Gurupaduka Stavam with meaning

గురుపాదుకా స్తవము అర్ధ సహితముగా - Gurupaduka Stavam with meaning

గురుపాదుకా స్తోత్రము - Gurupaduka Stavam

గురుపాదుకా స్తోత్రము - Gurupaduka Stavam

మహా లక్ష్మీ మంత్రము - Mahalakshmi Mantram chanting

మహా లక్ష్మీ మంత్రము - Mahalakshmi Mantram chanting

మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 1 - Mahalakshmi Mantram Initiation

మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 1 - Mahalakshmi Mantram Initiation

మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 2 - Mahalakshmi Mantram Initiation

మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 2 - Mahalakshmi Mantram Initiation

మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 3 - Mahalakshmi Mantram Initiation

మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 3 - Mahalakshmi Mantram Initiation

మహా మృత్యుంజయ మంత్రము - Maha Mrutyunajaya Mantra Chanting

మహా మృత్యుంజయ మంత్రము - Maha Mrutyunajaya Mantra Chanting

మహా మృత్యుంజయ మంత్రము - Maha Mrutyunajaya Mantra

మహా మృత్యుంజయ మంత్రము - Maha Mrutyunajaya Mantra

ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష - Om Sai Venkatesa Sri ram On Initiation

ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష - Om Sai Venkatesa Sri ram On Initiation

రామ నామ జపము - Rama nama Japa

రామ నామ జపము - Rama nama Japa

ఓం సాయి మహాలక్మీ నాధాయనమ: దీక్ష - Om Sai Mahalakshmi Nadhaya Namaha

ఓం సాయి మహాలక్మీ నాధాయనమ: దీక్ష - Om Sai Mahalakshmi Nadhaya Namaha

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ - Sri Rama Raksha Stotra Parayana

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ - Sri Rama Raksha Stotra Parayana

శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్య గురు మంత్రము దీక్ష - Sri Rama Sharma Acharya mantra initiation

శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్య గురు మంత్రము దీక్ష - Sri Rama Sharma Acharya mantra initiation

శుభ కామన - Subhakamana

శుభ కామన - Subhakamana

విశ్వ ఏకీకరణ మంత్రము - Viswa Ekikarana Mantramu

విశ్వ ఏకీకరణ మంత్రము - Viswa Ekikarana Mantramu

చింతామణి మంత్రము - Cinata mani mantramu

చింతామణి మంత్రము - Cinata mani mantramu

దత్త శరణాగతి మంత్రము 16 సార్లు - Datta Saranagathi mantramu

దత్త శరణాగతి మంత్రము 16 సార్లు - Datta Saranagathi mantramu

సర్వరోగహర సాధన - Sarvarogahara sadhana

సర్వరోగహర సాధన - Sarvarogahara sadhana