శ్వాస ప్రాణాయామము

శ్వాస ప్రాణాయామము

7 కిరణాలు

7 కిరణాలు

ఆధ్యాత్మికత

ఆధ్యాత్మికత

అన్నమయ కోశము

అన్నమయ కోశము

అనుగ్రహమాలా మంత్ర అక్షర సాధన

అనుగ్రహమాలా మంత్ర అక్షర సాధన

అనుగ్రహమాలామంత్ర దీక్ష

అనుగ్రహమాలామంత్ర దీక్ష

ఆశ్రమ లక్ష్యములు

ఆశ్రమ లక్ష్యములు

అవతారములు

అవతారములు

భాగవత మాహత్యము

భాగవత మాహత్యము

భారత దేశము జగద్గురు పీఠము

భారత దేశము జగద్గురు పీఠము

చక్రములపై ధ్యానము

చక్రములపై ధ్యానము

దత్తాత్రేయస్వామి ఆయుధములు

దత్తాత్రేయస్వామి ఆయుధములు

దత్తాత్రేయస్వామి సహస్రనామ స్తోత్రము- త్రిపురాంతకము

దత్తాత్రేయస్వామి సహస్రనామ స్తోత్రము- త్రిపురాంతకము

దత్త జయంతి - "ద్రాం" దీక్ష

దత్త జయంతి - "ద్రాం" దీక్ష

దత్త ప్రదక్షిణలు

దత్త ప్రదక్షిణలు

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము

దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము

దీప యజ్ఞము - సూర్యకిరణములతో సంబంధము

దీప యజ్ఞము - సూర్యకిరణములతో సంబంధము

దేవాలయములు - పురుషసూక్త ప్రాముఖ్యత

దేవాలయములు - పురుషసూక్త ప్రాముఖ్యత

ధ్యాన స్ధితి

ధ్యాన స్ధితి

పంచతత్వాల విభజన - అవతరణ

పంచతత్వాల విభజన - అవతరణ

దత్త జయంతి - "ద్రాం" దీక్ష ( Only Deeskha )

దత్త జయంతి - "ద్రాం" దీక్ష ( Only Deeskha )

దుర్గా సప్తశతి - అమరత్వ సిధ్ధి కీలకము

దుర్గా సప్తశతి - అమరత్వ సిధ్ధి కీలకము

దుర్గాష్టమి 1

దుర్గాష్టమి 1

దుర్గాష్టమి 2

దుర్గాష్టమి 2

ఈశావాస్యోపనిషత్

ఈశావాస్యోపనిషత్

ఎక్స్టర్నెలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కీ

ఎక్స్టర్నెలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కీ

ఆహారము తీస్కొనేటప్పుడు ఆచరించవలసిన నియమాలు -యంత్రము మంత్రము

ఆహారము తీస్కొనేటప్పుడు ఆచరించవలసిన నియమాలు -యంత్రము మంత్రము

గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము -పారాయణ

గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము -పారాయణ

గాయత్రీ చిత్రావళి

గాయత్రీ చిత్రావళి

గాయత్రీ గీత

గాయత్రీ గీత

గాయత్రీ మంత్ర జపము

గాయత్రీ మంత్ర జపము

గాయత్రీ మంత్ర సాధన

గాయత్రీ మంత్ర సాధన

గాయత్రీ సంహిత

గాయత్రీ సంహిత

గాయత్రీ సంహిత పారాయణ

గాయత్రీ సంహిత పారాయణ

గాయత్రీ స్మృతి

గాయత్రీ స్మృతి

గాయత్రీ ఉపనిషత్ వివరణ

గాయత్రీ ఉపనిషత్ వివరణ

జ్ఞాన యోగము

జ్ఞాన యోగము

గీత- సుందరాకాండ - సాధనా రహస్యములు

గీత- సుందరాకాండ - సాధనా రహస్యములు

గురుదేవుల ఉద్బోధన

గురుదేవుల ఉద్బోధన

గురుధ్యానము

గురుధ్యానము

గురు మహిమ

గురు మహిమ

గురుపాదుకా స్తోత్రము - సూర్యనమస్కారములు - చక్రములు

గురుపాదుకా స్తోత్రము - సూర్యనమస్కారములు - చక్రములు

గురు పరంపర మన బాధ్యత

గురు పరంపర మన బాధ్యత

గురు పూజ

గురు పూజ

గాయత్రీ గీత

గాయత్రీ గీత

గురువును చేరుకోవడము ఎలా ?

గురువును చేరుకోవడము ఎలా ?

హిరణ్యగర్భలోక

హిరణ్యగర్భలోక

జన్మాష్ఠమి ప్రజ్ఞా తరంగాలు

జన్మాష్ఠమి ప్రజ్ఞా తరంగాలు

క్లీం బీజ సాధన - ఆరోగ్యము కొరకు

క్లీం బీజ సాధన - ఆరోగ్యము కొరకు

మహా యోగేశ్వరీ దేవి ధ్యానము

మహా యోగేశ్వరీ దేవి ధ్యానము

మహా కాల చక్రవర్తీ రాజ్య స్థాపన

మహా కాల చక్రవర్తీ రాజ్య స్థాపన

మనోమయ కోశము

మనోమయ కోశము

మౌనము bit

మౌనము bit

మౌన స్ధితి ధుని

మౌన స్ధితి ధుని

నా లక్ష్యము - నా ప్రేమ సందేశము

నా లక్ష్యము - నా ప్రేమ సందేశము

ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే 2

ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే 2

ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే 1

ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే 1

నిరంతర గురుసాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

నిరంతర గురుసాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము

ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం

ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 1

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 1

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 2

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 2

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 3

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 3

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము - ద్రాం మంత్రము 4

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము - ద్రాం మంత్రము 4

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము - ద్రాం మంత్రము 5

పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము - ద్రాం మంత్రము 5

పతంజలి అష్టాంగ యోగము

పతంజలి అష్టాంగ యోగము

పతంజలి అష్టాంగ యోగము 1

పతంజలి అష్టాంగ యోగము 1

పతంజలి అష్టాంగ యోగము 2

పతంజలి అష్టాంగ యోగము 2

పతంజలి అష్టాంగ యోగము 3

పతంజలి అష్టాంగ యోగము 3

ప్రేమధ్యానమునకు మొదటిమెట్టు

ప్రేమధ్యానమునకు మొదటిమెట్టు

ప్రేమధ్యానము యొక్క ఆవశ్యకత

ప్రేమధ్యానము యొక్క ఆవశ్యకత

పృధ్వికి రక్షణా కవచము 1

పృధ్వికి రక్షణా కవచము 1

పృధ్వికి రక్షణా కవచము 2

పృధ్వికి రక్షణా కవచము 2

పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 1

పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 1

పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 2

పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 2

పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 3

పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 3

పురుషసూక్తము - సంజీవిని

పురుషసూక్తము - సంజీవిని

పురుషసూక్తము - సంఅర్ధ సద్గురు ధ్యానము

పురుషసూక్తము - సంఅర్ధ సద్గురు ధ్యానము

ప్రశ్నలు - సమాధానములు

ప్రశ్నలు - సమాధానములు

రామ నామ పారాయణ

రామ నామ పారాయణ

రహస్యవాణి

రహస్యవాణి

రామనామ జపము

రామనామ జపము

రామాయణ & రామ నామ

రామాయణ & రామ నామ

అవతారా ప్రాకట్యము - ఐశ్వర్యము

అవతారా ప్రాకట్యము - ఐశ్వర్యము

సక్రీయ మౌనము

సక్రీయ మౌనము

సమర్పణ

సమర్పణ

సమస్యల నివారణకు గాయత్రీ కుండలినీ

సమస్యల నివారణకు గాయత్రీ కుండలినీ

సంధ్యావందనము - ప్రాక్టికల్స్

సంధ్యావందనము - ప్రాక్టికల్స్

సప్తర్షి ధ్యానము - అవతార ప్రాకట్యము

సప్తర్షి ధ్యానము - అవతార ప్రాకట్యము

శరణాగతి

శరణాగతి

సాధన

సాధన

సాధన

సాధన

సావిత్రి

సావిత్రి

షట్చక్రాలు

షట్చక్రాలు

షోడశ విద్యా - ఓంకారము - గురుపాదుకాస్తవము

షోడశ విద్యా - ఓంకారము - గురుపాదుకాస్తవము

శ్రీ అరబిందో గ్రూప్ స్టడీ - వేటపాలెము ఆశ్రమమునందు

శ్రీ అరబిందో గ్రూప్ స్టడీ - వేటపాలెము ఆశ్రమమునందు

శ్రీ మహా యోగేశ్వరీ ధ్యానము

శ్రీ మహా యోగేశ్వరీ ధ్యానము

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ 1

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ 1

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ 2

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ 2

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రము

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రము

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ Complete one cycle

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ Complete one cycle

సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము

సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము

సూర్య కిరణములు - సప్తర్షులు - అనుగ్రహ మాలా మంత్రము

సూర్య కిరణములు - సప్తర్షులు - అనుగ్రహ మాలా మంత్రము

సూర్యనమస్కారములు - ద్రాం సాధన

సూర్యనమస్కారములు - ద్రాం సాధన

శ్వాస ధ్యానము - విద్యావిధానము

శ్వాస ధ్యానము - విద్యావిధానము

శ్వాస ధ్యానము

శ్వాస ధ్యానము

స్వయం ఆహుతి ధ్యానము

స్వయం ఆహుతి ధ్యానము

తితీక్ష తపస్సు - వాక్శక్తి

తితీక్ష తపస్సు - వాక్శక్తి

త్రికాల సంధ్యావందనము 1

త్రికాల సంధ్యావందనము 1

వేదముల విశిష్ఠత 1

వేదముల విశిష్ఠత 1

వేదముల విశిష్ఠత 2

వేదముల విశిష్ఠత 2

విశ్వ ఏకీకరణ గాయత్రీ మంత్ర జపము

విశ్వ ఏకీకరణ గాయత్రీ మంత్ర జపము

యోగ మాయా ధ్యానము

యోగ మాయా ధ్యానము

యుగ సంధి మన బాధ్యత

యుగ సంధి మన బాధ్యత

శ్రీ మహా యోగేశ్వరీ దేవి ధ్యానము

లం మూలాధార చక్రము, వం స్వాధిస్టాన చక్రము, రం మణిపూరక చక్రము, యం అనాహత చక్రము, హం విశుధ్ధి చక్రము, వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసే అజ్ఞా చక్రము ఓం. బీజ మంత్రాలు అనగా ప్రకృతిని వశము చేస్కొనే శక్తులు.. శివం శాంతం అద్వైత చతుర్ధం దాటితే కానీ ఓంకార స్ధితికి వెళ్ళలేము. లం మొత్తము పృధ్వీ జగత్తుని కంట్రోల్ చేస్తుంది. వం వర్షాలు కావాలన్న ఆపాలన్నా ఇదే శక్తి.

సర్వలోకేశ్వరీ దేవి అవతరణ ప్రాముఖ్యత

సర్వలోకేశ్వరీదేవి అవతరణ ప్రాముఖ్యత శాంతి, ప్రేమ అనే రెండు లక్షణాలు సాధకునికి రానంతవరకు సర్వజ్ఞత్వము, సర్వ వ్యాపకత్వము సర్వ సమర్ధత సాధించలేడు.