జనవరి

190107 భగవద్గీత

భగవద్గీత

200107 గాయత్రీ వరంగల్

గాయత్రీ వరంగల్

210107 యజ్ఞము

యజ్ఞము

230107 వసంత పంచమి

వసంత పంచమి

220107 థియోసఫీ

థియోసఫీ

230107 థియోసఫీ

థియోసఫీ

140107 సూర్యోపాసన

సూర్యోపాసన

150107 సంక్రాంతి

సంక్రాంతి

270107 ప్రనవ ఉపాసన శిబిరం

ప్రనవ ఉపాసన శిబిరం

280107 ప్రనవ ఉపాసన శిబిరం

ప్రనవ ఉపాసన శిబిరం

010107 కొత్త సంవత్సరం

కొత్త సంవత్సరం్

030107 గీతా పారాయణ

గీతా భాగవత పారాయణ

100107 గీతా భాగవత పారాయణ

గీతా భాగవత పారాయణ

260107 చీరాల

చీరాల

ఫిబ్రవరి

140207 సహ్యాద్రి లక్ష్యాలు

సహ్యాద్రి లక్ష్యాలు

140207 సహ్యాద్రి లక్ష్యాలు

సహ్యాద్రి లక్ష్యాలు

040207 ఆర్ కె యోగా

ఆర్ కె యోగా

050207 ఆర్ కె యోగా

ఆర్ కె యోగా

150207 మహా శివరాత్రి కాకివాయి

మహా శివరాత్రి కాకివాయి

160207 మహా శివరాత్రి కాకివాయి

మహా శివరాత్రి కాకివాయి

160207 మహా శివరాత్రి కాకివాయి

మహా శివరాత్రి కాకివాయి

170207 మహా శివరాత్రి కాకివాయి

మహా శివరాత్రి కాకివాయి

190207 మహా శివరాత్రి కాకివాయి

మహా శివరాత్రి కాకివాయి

200207 మహా శివరాత్రి కాకివాయి

మహా శివరాత్రి కాకివాయి

140207 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

140207 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

120207 సాధారణ శరీరం

సాధారణ శరీరం

120207 సాధారణ శరీరం

సాధారణ శరీరం

130207 సాధారణ శరీరం

సాధారణ శరీరం

130207 సాధారణ శరీరం

సాధారణ శరీరం

130207 సాధారణ శరీరం

సాధారణ శరీరం

130207 సాధారణ శరీరం

సాధారణ శరీరం

ఏప్రిల్

070407 ఆర్ కె యోగా

ఆర్ కె యోగా

250407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

260407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

270407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

270407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

280407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

280407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

280407 కుండలినీ జాగరణ

కుండలినీ జాగరణ

190407 కాజా సాధన శిబిరం

కాజా సాధన శిబిరం

200407 గురుదేవ్ ఆశీస్సులు

గురుదేవ్ ఆశీస్సులు

080407 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

080407 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

080407 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

130407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

140407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

150407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

160407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

160407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

170407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

180407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

190407 భాగవత సప్తాహము

భాగవత సప్తాహము

160407 మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

170407 మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

230407 మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

240407 మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

మాస్టర్ నెల్లూరు పాదాల వద్ద

210407 శివ కాకివాయి గురించి

శివ కాకివాయి గురించి

210407 శివ కాకివాయి గురించి

శివ కాకివాయి గురించి

220407 శివ కాకివాయి గురించి

శివ కాకివాయి గురించి

220407 శివ కాకివాయి గురించి

శివ కాకివాయి గురించి

శివ కాకివాయి గురించి

శివ కాకివాయి గురించి

మే

140507 దత్త

దత్త

జూన్

160607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

170607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

180607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

190607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

200607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

210607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

220607 నవరాత్రి

నవరాత్రి

040607 భాగవత గురు పరంపర కుకట్ పల్లి

భాగవత గురు పరంపర కుకట్ పల్లి

జూలై

120707 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

130707 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

130707 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

130707 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

130707 గురుపౌర్ణమి

గురుపౌర్ణమి

220707 మెనీ మాన్షన్స్

మెనీ మాన్షన్స్

130707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

260707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

260707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

260707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

270707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

280707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

280707 ప్రాణప్రత్య వర్తన

ప్రాణప్రత్య వర్తన

ఆగష్టు

190807 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

310807 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

190807 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

300807 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

310807 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

నవంబరు

011107 నారదుల వారు ఇచ్చిన దీక్ష- రేపల్లె

గాయత్రీ మంత్రము మనము ఊపిరి ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పే శాస్త్రీయ విజ్ఞానము. ఈ మంత్రము ఏ రెలిజియన్ కి సంబంధించినది కాదు. గాయత్రీ మాత చేతిలో ఉన్న వేదాలు మీ ఊపిరి మీ బ్రైన్ మీద ఆధారపడి నడుస్తున్నది, గాయత్రీ అంటేనే శ్వాస, హంస అనగా మనలోని అజపా గాయత్రీ.

011107 నారదుల వారు ఇచ్చిన దీక్ష- రేపల్లె 2

దేవస్థాపన అనగా మన శరీరములోని దేవతలను జాగృతము చేసుకొనుట. మన దేహములోని దేవతలను మనము ఉపయోగించుకునే విద్య మనము ప్రజ్ఞామండలి లొ 5గురు వ్యక్తులతో కలిసి నేర్చుకుంటాము. ప్రజ్ఞామండలి మనము దేవత్వమును ధారణ చెయ్యటము నేర్చుకొంటున్నాము.

151107_1225PM నవరాత్రి

నవరాత్రి

161107 నవరాత్రి

నవరాత్రి

171107 నవరాత్రి

నవరాత్రి

181107 నవరాత్రి

నవరాత్రి

191107 నవరాత్రి

నవరాత్రి

211107 నవరాత్రి

నవరాత్రి

031107 వైజాగ్

వైజాగ్

031107 వైజాగ్

వైజాగ్

041107 వైజాగ్

వైజాగ్

041107 వైజాగ్

వైజాగ్

041107 వైజాగ్

వైజాగ్

041207 వైజాగ్

వైజాగ్

051207 వైజాగ్

వైజాగ్

051207 వైజాగ్

వైజాగ్

061207 వైజాగ్

వైజాగ్

111207 వైజాగ్

వైజాగ్

041207 వైజాగ్

వైజాగ్

051207 వైజాగ్

వైజాగ్

051207 వైజాగ్

వైజాగ్

డిసెంబర్

091207 ప్రాథమిక గాయత్రీ

ప్రాథమిక గాయత్రీ

101207 ప్రాథమిక గాయత్రీ

ప్రాథమిక గాయత్రీ

020103 కార్యకర్తలు

221207 కార్యకర్తలు

231207 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

241207 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

241207 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

241207 కార్యకర్తలు

కార్యకర్తలు

011207 వైజాగ్ _శాంతి ఆశ్రమం

వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

011207 వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

021207 వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

031207 వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

041207 వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం

వైజాగ్ శాంతి ఆశ్రమం