జనవరి

270106 జీవన దేవతా సాధనా

జీవన దేవతా సాధనా

280106 జీవన దేవతా సాధనా 1

జీవన దేవతా సాధనా 1

280106 జీవన దేవతా సాధనా 2

జీవన దేవతా సాధనా 2

300106 లాహిరీ మహాశయ

లాహిరీ మహాశయ

210106 సాయి లలితా 1

సాయి లలితా 1

220106 సాయి లలితా 2

సాయి లలితా 2

230106 సాయి లలితా 3

సాయి లలితా 3

280106 సంజీవినీ 1

సంజీవినీ

170106 శ్రీ అరబిందో 1_1

శ్రీ అరబిందో

170106 శ్రీ అరబిందో 1_2

శ్రీ అరబిందో

180106 శ్రీ అరబిందో 2

శ్రీ అరబిందో

190106 శ్రీ అరబిందో 3

శ్రీ అరబిందో

200106 శ్రీ అరబిందో 4

శ్రీ అరబిందో

210106 శ్రీ అరబిందో 5

శ్రీ అరబిందో

240106 పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య 2

పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య

260106 పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య 1

పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య

ఫిబ్రవరి

210206 సింధసిస్ ఆఫ్ యోగా 1

సింధసిస్ ఆఫ్ యోగా

220206 సింధసిస్ ఆఫ్ యోగా 2

సింధసిస్ ఆఫ్ యోగా

230206 సింధసిస్ ఆఫ్ యోగా 3

సింధసిస్ ఆఫ్ యోగా

020206 శ్వాస

శ్వాస

100206 శ్వాస

శ్వాస

010206 గురుపరంపర

గురుపరంపర

140207 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్

030206 గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ 1

గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ

040206 గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ 2

గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ

050206 గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ 3

గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ

070206 భాగవత సప్తాహము 3_1

భాగవత సప్తాహము

080206 భాగవత సప్తాహము 3_2

భాగవత సప్తాహము

100206 భాగవత సప్తాహము 3_4

భాగవత సప్తాహము

110206 భాగవత సప్తాహము 3_5

భాగవత సప్తాహము

110206 భాగవత సప్తాహము 3_6

భాగవత సప్తాహము

120206 భాగవత సప్తాహము 3_7

భాగవత సప్తాహము

120206 భాగవత సప్తాహము 3_8

భాగవత సప్తాహము

150206 భాగవత సప్తాహము 3_9

భాగవత సప్తాహము

130206 అమరావతీ దీప యజ్ఞము

అమరావతీ కాలచక్రము

130206 సాయి అమరావతీ

అమరావతీ కాలచక్రము

130206 గుంటూరు ఆశ్రమము

అమరావతీ కాలచక్రము

130206 కాలచక్రము

అమరావతీ కాలచక్రము

140206 చిలకలూరిపేట

అమరావతీ కాలచక్రము

మార్చి

260306 ఆత్మబోధ తత్వబోధ

ఆత్మబోధ

200306 పూర్ణహుతి_ తేలప్రోలు

పూర్ణహుతి_ తేలప్రోలు

020306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

020306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

030306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

030306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

040306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

040606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

050606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

050606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

060606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

060606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

070306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

300306 ఉగాది

ఉగాది

160306 ఓంకార రహస్యము - Voice of Silence

సంస్కారాలు రైట్ సంబంధ బాంధవ్యాలను నేర్పుతాయి, ఇప్పుడు ఎవరికి ఎవరితోను సరైన సంబంధాలు లేవు. హాల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ లో ఇది నేర్చుకోవాలి, ఒకే కుటుంబ సభ్యులు ఒకరితో కలిసి ఒకరు జీవించలేకపోతున్నారు. అదే ఒంకారము యొక్క ఓం. ఏ పనినైనా ఎలా శ్రధ్ధతో కౌశలముతో చెయ్యలి అనే విద్య మనము ముందు అవసరము. The voice of silence Hall of learning - hall of ignorance explained,

160306 ఓంకార రహస్యము - Voice of Silence 2

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ - గురువులందరూ ఒక విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడూ ఉన్న ఈ సమయము చాలా అమూల్యమైనది, మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. కాబట్టి మనము హాల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ను దాటి హాల్ ఒఫ్ లెర్నింగ్ లోకి ముందు ప్రవేశించాలి, అప్పుడూ కానీ అధ్యాత్మికతలోకి మొదటి అడుగువేసినట్టుకాదు.

140306 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

150306 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె 2_2

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

160306 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె 3

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

170306 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె 2_4

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

180306 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె 1

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

190306 వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె 1_1

వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె

ఏప్రిల్

140406 సాయి భజన ప్రాముఖ్యత

సాయి భజన

010406 సోలార్ సిస్టం 1

సోలార్ సిస్టం

020406 సోలార్ సిస్టం 2

సోలార్ సిస్టం

030406 సోలార్ సిస్టం 3

సోలార్ సిస్టం

040406 సోలార్ సిస్టం 4

సోలార్ సిస్టం

050406 సోలార్ సిస్టం5

సోలార్ సిస్టం

050406 సోలార్ సిస్టం 6

సోలార్ సిస్టం

060406 సోలార్ సిస్టం 7

సోలార్ సిస్టం

070406 సోలార్ సిస్టం 8

సోలార్ సిస్టం

మే

080506 తిరుమల సాధనా శిబిరము 1

తిరుమల సాధనా శిబిరము

090506 తిరుమల సాధనా శిబిరము 2

తిరుమల సాధనా శిబిరము

100506 తిరుమల సాధనా శిబిరము 3

తిరుమల సాధనా శిబిరము

110506 తిరుమల సాధనా శిబిరము 4

తిరుమల సాధనా శిబిరము

120506 తిరుమల సాధనా శిబిరము 5

తిరుమల సాధనా శిబిరము

జూన్

250606 దీక్ష 1

దీక్ష

250606 దీక్ష 2

దీక్ష

280606 స్వాగతము

దీక్ష

230606 మన లక్ష్యము

మన లక్ష్యము

010606_2 సంజీవనీ

సంజీవనీ

010606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

020606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

030606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

050606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

080606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

090606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

100606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

110606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

120606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

130606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

140606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

150606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

150606 సంజీవనీ రంగులు 1

సంజీవనీ

150606 సంజీవనీ రంగులు 2

సంజీవనీ

190606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

240606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

2501006 సంజీవనీ

సంజీవనీ

2_ 250606 సంజీవనీ

సంజీవనీ

3_050606 సంజీవనీ అరోగ్యము

సంజీవనీ

020306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

030306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

030306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

050306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

060306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

070306 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

080606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

090606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

100606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

110606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

120606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

130606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

140606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

150606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

190606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

220606 సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

సైంటిఫిక్ స్పిరిట్యుఆలిటీ

జూలై

280706 ప్రదక్షిణ

ప్రదక్షిణ

ఆగష్టు

280806 ఇంటింటా సాయి

ఇంటింటా సాయి

060806 న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్

న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్

310806 న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్ 1

న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్

310806 న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్ 2

న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్

180806 మౌంట్ శంబళ ఇంట్రో

మౌంట్ శంబళ

240806 గిరి ప్రదక్షిణ

మౌంట్ శంబళ

170806 గురుదేవుల పని

గాయత్రీ

280806 గాయత్రీ

గాయత్రీ

సెప్టెంబర్

290906 వెంట్రప్రగడ మీటింగ్

వెంట్రప్రగడ మీటింగ్

290906 వెంట్రప్రగడ మీటింగ్ 2

వెంట్రప్రగడ మీటింగ్

300906 గుంటూరు

గుంటూరు

300906 వెంట్రప్రగడ యజ్ఞ

వెంట్రప్రగడ మీటింగ్

160906 ట్విన్ హార్ట్ మెడిటేషన్

ట్విన్ హార్ట్ మెడిటేషన్

160906 సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్ 9

సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

170906 సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్ 10

సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

170906 సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

180906 సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

190906 సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

సౌల్ అండ్ ఇట్స్ మెఖానిస్మ్

110906 లక్ష్మీ ప్రతిష్ఠ

లక్ష్మీ ప్రతిష్ఠ

020906 లలితానందాశ్రమము 1

లలితా

020906 లలితానందాశ్రమము 2

లలితా

060906 ఎపి వ్రతము

ఎపి వ్రతము

200906 అగ్ని చేతనత్వములు

అగ్ని చేతనత్వములు

020906 న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్

7 ప్లేన్స్

030906 7 ప్లేన్స్ & సబ్ ప్లేన్స్

7 ప్లేన్స్

అక్టోబరు

011006 నంబూరు ఆశ్రమము

శ్రధ్ధ ప్రజ్ఞ

141006 సహ్యాద్రి

శ్రధ్ధ ప్రజ్ఞ

141006 సజల శ్రధ్ధ

శ్రధ్ధ ప్రజ్ఞ

141006 సజల శ్రధ్ధ ప్రజ్ఞ

శ్రధ్ధ ప్రజ్ఞ

0209063 యజ్ఞోపవీత ప్రాముఖ్యత

యజ్ఞోపవీతము

191006 హైరార్కీ 1

హైరార్కీ

191006 హైరార్కీ 2

హైరార్కీ

201006 హైరార్కీ 3

హైరార్కీ

221006 హైరార్కీ 4

హైరార్కీ

221006 హైరార్కీ 5

హైరార్కీ

271006 గ్లామర్ 1

గ్లామర్

271006 గ్లామర్ 2

గ్లామర్

271006 గ్లామర్ 3

గ్లామర్

281006 గ్లామర్ 4

గ్లామర్

281006 గ్లామర్ 5

గ్లామర్

291006 గ్లామర్ 6

గ్లామర్

151106 గీతా సూర్యోపాసన

గీతా సూర్యోపాసన

161106 గీతా సూర్యోపాసన

గీతా సూర్యోపాసన

231006 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ 1_1

గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్

241006 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ 1_2

గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్

251006 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ 1_3

గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్

నవంబరు

091106 కాకినాడ-యజ్ఞము

యజ్ఞము

131106 యజ్ఞ విధానము

యజ్ఞము

141106 విశ్వఏకీకరణ యజ్ఞము

యజ్ఞము

101106 థాట్ రివల్యూషన్ 1

థాట్ రివల్యూషన్

101106 థాట్ రివల్యూషన్ 2

థాట్ రివల్యూషన్

111106 థాట్ రివల్యూషన్ 3

థాట్ రివల్యూషన్

111106 థాట్ రివల్యూషన్ 4

థాట్ రివల్యూషన్

111106 థాట్ రివల్యూషన్

థాట్ రివల్యూషన్

121106 థాట్ రివల్యూషన్ 5

థాట్ రివల్యూషన్

121106 థాట్ రివల్యూషన్ 6

థాట్ రివల్యూషన్

161106 సోలార్ సిస్టం 1

సోలార్ సిస్టం

171106 సోలార్ సిస్టం 2

సోలార్ సిస్టం

181106 సోలార్ సిస్టం 3

సోలార్ సిస్టం

291106 ప్రదక్షిణ దక్షిణ

ప్రదక్షిణ దక్షిణ

151106 గీతా సూర్యోపాసన 1

గీతా సూర్యోపాసన

డిసెంబర్

081206 రమణ కాన్సెప్ట్

రమణ-జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ

221206 జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ

రమణ-జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ

221206 రమణ ఆశ్రమము 1

రమణ-జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ

301206 న్యూ ఇయర్ మెస్సేజ్ 1

న్యూ ఇయర్ మెస్సేజ్

311206 న్యూ ఇయర్ మెస్సేజ్ 2

న్యూ ఇయర్ మెస్సేజ్

311206 న్యూ ఇయర్ మెస్సేజ్ 3

న్యూ ఇయర్ మెస్సేజ్

271206 మెనీ మాన్షన్స్

మెనీ మాన్షన్స్

281206 మెనీ మాన్షన్స్

మెనీ మాన్షన్స్

291206 మెనీ మాన్షన్స్

మెనీ మాన్షన్స్

271206 మెనీ మాన్షన్స్ 1

మెనీ మాన్షన్స్

271206 మెనీ మాన్షన్స్ 2

మెనీ మాన్షన్స్

171206 గీతా యజ్ఞము

గీతా యజ్ఞము

గీతా రేపల్లె

గీతా రేపల్లె

031206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

041206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

231206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

241206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

251206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

261206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

271206 ఈథెరిక్ డబల్

ఈథెరిక్ డబల్

141206 భద్రాచలము 1

భద్రాచలము సాధనా శిబిరము

151206 భద్రాచలము 2

భద్రాచలము సాధనా శిబిరము

201206 భద్రాచలము 1

భద్రాచలము సాధనా శిబిరము

201206 భద్రాచలము 2

భద్రాచలము సాధనా శిబిరము

201206 భద్రాచలము 3

భద్రాచలము సాధనా శిబిరము