మే

030594 అమలాపురం

యజ్ఞ ధూమం వలన వాయు పరిశుద్ధతయే కాకుండ అక్కడ ఉన్న స్థలము,పృధ్వి ,జలము అన్నీ పరిశుద్ధ మవుతాయి . అంతే కాక మానవశరీరం లో రోగనిరోధక అణువుల పెరుగుదల ఉంటుంది అందువలన అతని ఆరోగ్యము బాగుపడుతుంది. యజ్ఞధూమం యొక్క సాత్విక లక్షణాలు మేఘంలో జొరబడి వర్షించి భూమి మీద ఉన్న అన్నంలో సత్వగుణ పరిమాణాన్ని పెంచుతాయి


All siddhis like anima, laghima, mahima, prakamya etc are to be used for spiritual reasons and not for physical benefits. We should know whether we should strive for a certain objective or not. Do you think there is any use in doing sadhana of Vishuddhi chakra and learn Akasha gamanam (travel in the space)? Take a plane ticket and go where you want. There is a story of a great sadhaka who did intense penance for 14 years and attained the siddhi of walking on water. He goes to Sri Ramakrishna Paramahamsa and states his achievement. To that, he laughs and says if he had given 2 annas to a ferry man, he would have taken him across the river. 14 years of life was spent in vain.


Mantra and word are two different things. A word has one meaning. A mantra has multifaceted meaning. The mantra can be realized by internalizing the meaning of the mantra – ‘mananaat trayate iti mantraha’.

During puja or upasana, our emotion plays an important role. If you chant the mantra with full conviction and emotion, the mantra is bound to work miracles. When Ramakrishna Paramahhamsa performed upasana, he literally associated his pranic energy with the meaning of the mantra. When he did pavitreekarana, he literally would see a black body floating away from his body and a resplendent golden body with a trishul attacking the black form and ending its existence. He saw his impurities being removed in such a clear manner


Leadbeater describes what happens when a sadhak is doing japa of Gayatri mantra – the rays from the sun enter the Sun chakra. From there they separate and 4 rays move upward to the upper chakras and three rays move down to the lower chakras. Leadbeater has described this from his own experience. VIBG goes to upper chakras and YOR to the lower chakras (rainbow colors VIBGYOR)


When you meditate on Gayatri mantra, you firmly root your belief that you are being led towards the righteous path and right actions. You should practice Gayatri mantra in your life. Until and unless you do that, mantra does not take effect. Even if you read a library full of books on Swimming, you cannot become a swimmer until and unless you start swimming. This holds true for anything. Start implementing the learning in your life.


Yagna is the backbone of Indian culture or Deva sanskriti. The process of expelling impure and unwanted tendencies is yagna and hence this is the basis for devasanskriti. Ramakrishna Paramahamsa or Vivekananda described Indian as one who is playing a game using diamonds as marbles. The metaphor is used to describe that Indians have precious things but they do not know their optimal usage.

The moment we forgot the importance of yagna, strange understanding of guru tatva and deva sanskriti came into being.


There are various kinds of gurus

  • 1. Type-1: There was a guru who was considered great. His disciples would time and again extol his virtue that he became a guru after leaving behind 50 lakhs of wealth and property.
  • 2. Type-2: Someone came to me and said Satya sai baba is very great. When I asked why, he said ‘The high court judge said that he is great’

A person went to Totapuri (guru of Ramakrishna Paramahamsa). He praised Totapuri for his sacrifice and said that he should be recognized for this. Totapuri smiled and said – ‘I am not the one who has sacrificed. If anyone needs to be recognized for it, it should be you. You have chosen the material life leaving behind the treasure of Brahma jnana’.


All these misconceptions have come because we have forgotten the true meaning of yagna. Yagna is not about lighting a fire and offering ghee in it. If that was the definition of yagna, how would Sri Krishna say in Bhagawad Gita – yagnanaam japa yagnosmi.

The link between ideal and action was lost when yagna was forgotten.


Sutras in our culture do not have even one unnecessary letter in its composition, just like we cannot have an extra factor in a formula. Sutras are also like formulas with each word having a specific meaning.

Everyone is time-conscious. At least you see everyone wearing a wrist watch. Let us understand the true meaning of time. According to our culture, there are 16 samskaras. There are 16 tithis – padyami to chaturdashi, plus Poornima and amavasya. Yagna vidya describes how all these 16 samskaras are done each day and also each month according to the tithi.

090594 అశ్వమేధ

దివ్య మేధస్సు, దివ్య పురుషార్ధాన్ని జాగృతము చేసి వాటిని కలిపి రాష్ట్ర స్థాయిలో యజ్ఞీయ జీవిత విధానాన్ని పాటించే, మరియు వ్యక్తి వ్యక్తిని జోడొంచే అసామానయమైన ప్రక్రియే అశ్వమేధ యజ్ఞము.

060594 ఋషికల్పసాధన

ఆధ్యాత్మిక జీవితములో ప్రతి క్షణము పరీక్షే. అననుకూల పరిస్ధితులను అనుకూలముగా మర్చుకొనుట, మృత్యువుకు భయపడకుండా ఉండుట అనే లక్షణాలు ప్రతి సాధకుడు జీర్ణించుకొని తీరాలి. మనస్సు బుధ్ధి చిత్తములను సరిగ్గా అర్ధము చేసుకొనుటవలన మాత్రమే సూర్య విజ్ఞానాన్ని అర్ధము చేసుకొనవలెను

070594 సూర్యవిజ్ఞానము

ప్రాణమయకోశ జాగరణ అంటే ఒక వైపు సంకల్పం జాగృతం అవ్వాలి ఇంకోవైపు ఆకర్షణ జాగృతం అవ్వాలి. ఆకర్షణ ఎక్కడ ఉంటుదొ అక్కడే సంకల్పము ఉంటుంది. ఒక వస్తువు పొందాలి అనే ఆకర్షణ ఉంటే దాన్ని సాధించి తీరాలి అనే సంకల్పము వస్తుంది. ఘర్షణ ఎక్కడ జరుగుతుందొ అక్కడ శక్తి ఉత్పాదమవుతుంది.

070594 సూర్యవిజ్ఞాన్ ప్రాణమయకోశం

ప్రాణమయకోశ జాగరణ అంటె ఒక వైపు సంకల్పం జాగ్రుతం అవ్వాలి ఇంకొ వైపు ఆకర్షణ జాగ్రుతం అవ్వాలి. ఆకర్షణ ఎక్కడ ఉంటుదొ అక్కడె సంకల్పము ఉంటుంది. ఒక వస్తువు పొందాలి అనె ఆకర్షణ ఉంటె దాన్ని సాధించి తీరాలి అనె సంకల్పము వస్తుంది. ఘర్షణ ఎక్కడ జరుగుతుందొ అక్కడ శక్తి ఉత్పాదమవుతుంది.

090594 సూక్ష్మీకరణసాధన

 భరతుడు పేరు మీదనే ఈ దేశము ఆవీర్భవించింది. భరతుడు మహా యజ్ఞాల ద్వారానే ఈ దేశాన్ని తపోభూమిగా మార్చాడు. ఎక్కడ ఎక్కడ మహా యజ్ఞాలు జరిగాయొ అక్కడ అక్కడ తీర్ధాలు స్థాంపించబడ్డాయి. మన సమస్యలను తీర్చెటటువంటి క్షేత్రాలను తీర్దములు అని పేరు పెట్టారు. యిప్పుడు తీర్ధస్థలాలు కూడా వాటి శక్తినికోల్పోయే పరిస్ధితి వచ్చింది