పండిత శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్యులవారి అధ్యాత్మిక విద్య

 • Sri Ram Sharma Acharya philosophy 1 - పండిత శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్యులవారి అధ్యాత్మిక విద్య

 • Sri Ram Sharma Acharya philosophy 2 - పండిత శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్యులవారి అధ్యాత్మిక విద్య

 • Sri Ram Sharma Acharya philosophy 3 - పండిత శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్యులవారి అధ్యాత్మిక విద్య

 • Action Plan for Janma Shatabhdi by Dr.R.K

 • Vyaktitva Parishkar Class - 1 - వ్యక్తిత్వ పరిష్కారము

 • Vyaktitva Parishkar Class - 2 వ్యక్తిత్వ పరిష్కారము

 • Vyaktitva parishkar class 3 - వ్యక్తిత్వ పరిష్కారము

 • ఆలోచనలలో మార్పు - Master RK's Speech

 • ఆలోచనా విధానంలో మార్పు - Thought Revolution : Speech by Respected Master

 • ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వస్తున్న మార్పులు - Speech by Respected Dr. Master RK

 • ప్రజ్ఞావతార కధామృుతం - Speech by Master R K

 • పూజ్య గురుదేవుల జన్మ శతాబ్ధి - మానవ జాతికి దక్కిన గొప్ప అవకాశం : Speech by Respected Dr. Master RK

 • వసంత పంచమి - జ్ఞాన గంగ - Speech by Respected Dr. Master RK

 • వైజ్ఞానిక ఆధ్యాత్మికత - శ్రీరామశర్మ ఆచర్య :Speech by Respected Dr. Master RK

 • గురుకులం - ఆశ్రమం - అరణ్యకం - తీర్ధం : Speech by Respected Dr. Master RK

 • ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి ? - Respected Master R.K speech

 • దేవ సంస్క్రుతి విశ్వ విద్యాలయము - Master RK Speech

 • నూతన యుగానికి గాయత్రి మంత్రము & యజ్ఞము ఆధారములు - Master RK

 • గాయత్రి మంత్రం - 3 శక్తి ధారలు : Master RK Speech

 • నవరాత్రి సాధన శిబిరం : Master RK Speech

 • సంజీవనీ విధ్య - నవరాత్రి సాధన శిబిరం : Master RK Speech

 • Gayatri Varna Dhyanam-గాయత్రి మంత్రములోని 24 అక్షరాలు 24 శక్తులు Master RK

 • దేశ,కాల,జాతి,మత,కుల,వయోరహిత జీవన విధానం - Master RK Speech

 • పరమ పూజ్య గురుదేవుల దిశానిర్దేశక సూత్రాలు - Master RK's Speech

 • యుగశక్తి గాయత్రి మాసపత్రికను ఇంటింటికి చేర్చండి - Master RK's speech

 • యుగనిర్మాణ సత్సంకల్పాలు - Master RK's speech

 • పరమ పూజ్య గురుదేవుల జ్ఞాన గంగ - Master RK's speech

 • పూజ్య గురుదేవులకు సంపూర్ణ సమర్పణ చేసుకొందాం - Master RK's speech

 • జీవించే కళ - నవరాత్రి సాధనా కాంప్ : Master RK's speech

 • కొటప్పకొండ - మేధా శిబిరం: Master RK's speech

 • సూక్ష్మ/లఘు గాయత్రి చేయవచ్చా ? - Master RK's speech

 • వేదమూర్తి తపోద్రష్ట పండిత శ్రీ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య - Master RK's speech

 • పంచతత్వాలు - Master RK's speech

 • Your role in the current Yugasandhi - Master RK's speech

 • జన్మదిన సంస్కారములు - Master RK's speech

 • ప్రజ్ఞామండలి - వాటి కార్యక్రమాలు : Master RK's speech

 • శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Maha Satrayaga kalasayatra 1- కలశ యాత్ర

 • Maha Satrayaga kalasayatra 1- కలశ యాత్ర

 • Satrayaga - 1 సకల గ్రహ, వాస్తు, నక్షత్ర, దృష్ఠిదోష నివారణ యజ్ఞము.

 • Satrayaga -2- సకల గ్రహ, వాస్తు, నక్షత్ర, దృష్ఠిదోష నివారణ యజ్ఞము. 2nd day

 • Satrayagamu - 2 - సత్రయాగము - మిట్టదొడ్డ స్వామి

 • Satrayaga - 3 - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము Introductory class

 • Satrayaga - 3 - మంత్రాలయము

 • Satrayaga 4 -మహా లక్ష్మీ సాధన

 • Satrayaga - 5 Mantralaya 1- ద్వైతము, అద్వైతము & విశిష్ఠాద్వైతము

 • Satrayagam - 6 - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 11- దేహమే దేవాలయము

 • Satrayaga - 13 - Shankaracharya Bhagavat pada Swamy

 • Satrayaga - 14 -ఋషుల ప్రణాళిక

 • Satrayaga -15 - శ్రి విఠల్ బాబాగారి దివ్య ప్రవచనము

 • Satrayaga - 16 News Report

 • Satrayaga - 18 - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 19 Swami Bhakthi chaitaynanada - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 20- సకల గ్రహ, వాస్తు, నక్షత్ర, దృష్ఠిదోష నివారణ యజ్ఞము 2nd day part -2

 • Satrayaga 21 వాస్తు, గ్రహ, దృష్ఠి దోష నివారణ యజ్ఞము.

 • Satrayaga - 22 - Dr R K - దేవ సంస్కృతి దిగ్విజయ యాత్ర

 • Satrayaga - 24 Sri Vithal Babagaru - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 25 Sri Polakallu Rangayya - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 27 Sri Narasimha Shastry - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga- 28 శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 31 కాలానుగుణ్య శిక్షణా శిబిరము - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga 0 32 Sri Chandra Mouli - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga- 33 కాలానుగుణ్య శిక్షణా శిబిరము - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 34 Sri Chandra Mouli Swamy - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 35 Sri S Chandra Mouli Swamy - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 36 Pournami - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 37 Dr R K - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 38 Dr R.K - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 39 Sri V V Ramakrishna - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga 40 - Sri Hanuma babugaru - శ్రీ మహా సత్రయాగ మహోత్సవము

 • Satrayaga - 41 -Sri Sri kamesa maharishi - శ్రి శ్రీ కామేశ మహర్షిగారి ప్రవచనము

 • Satrayaga - 42 -Sri Sri kamesa maharishi - శ్రి శ్రీ కామేశ మహర్షిగారి ప్రవచనము