కుండలినీ యోగ సూత్రములు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ధ్యానము అవ్వశ్యకత- సాధకులకు మార్గదర్శనము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ ఉపాసన తప్పనిసరి

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ దీపయజ్ఞము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ హవన విధి

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ లలితా భాగవత విశ్వఏకీకరణ యజ్ఞము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ మంజరి

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గో మహాలక్ష్మీ పూజా విధానము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గోమహాలక్ష్మీ సాధనపై వివరణ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

శ్రీ మహా లక్ష్మీ సాధన

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అపాంభేషజ సూక్తము - జల సూక్తము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

వైజ్ఞానిక సౌరశక్తి సాధన

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ ముద్రలు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ప్రాణాగ్నిహోత్ర ఆహుతులు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అంతర్యాగ సాధన

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

Gayatri Lalitha Bhagvatha Yagnam

Gayatri Lalitha Bhagvatha Yagnam

చిత్రగుప్త వ్రతము

చిత్రగుప్త వ్రతము


1.సుముఖం
2. సంపుటం 3. వితతం 4. విస్తృతం


5.ద్విముఖం

6. త్రిముఖం

7.చతుర్ముఖం

8. పంచముఖం

9. షణ్ముఖం

10. అధోముఖం

11.వ్యాపకాంజలికం

12. శకటం


13. యమపాశం


14. గ్రంధితం


15.ఉన్ముఖోన్ముఖం


16.  ప్రలంబం

17. ముష్టికం

18. మత్స్య:
 
19. కూర్మ: 20. వరాహకం

21. సింహాక్రాంతం
22. మహాక్రాంతం 23. ముద్గరం 24. పల్లవం