అఖండ చేతనత్వ విజ్ఞానము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అంత:కరణ విజ్ఞానము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అమరత్వము ప్రతి ప్రాణి జన్మహక్కు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అశ్వమేధ యజ్ఞ ఉపన్యాసములు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అశ్వమేధ యజ్ఞము అనుయాజ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అశ్వమేధ యజ్ఞము ఉపోధ్ఘాతము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అశ్వమేధ యజ్ఞము అనుయాజ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

భగవద్గీత దీక్షలు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

బుధ్ధి వికసింపచేయు మార్గములు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

చేతనత్వ విజ్ఞానము దశావతారములు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ప్రజ్ఞావతార మహాకల శకము డైరీ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

దేవ సంస్కృతి దిగ్విజయ యాత్ర

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కి

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ రామాయణము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

సూర్యకిరణ విజ్ఞానాన్ని అందించే గాయత్రీమంత్రము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ మహా విజ్ఞానము - 2003 నవరాత్రులలో మాష్టర్ ఆర్.క్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసములు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ మంత్రము సమర్పణయోగము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ మహా విద్య – August 2008 లో అమెరికాలో మాష్టర్ ఆర్.క్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గోమహాలక్ష్మీ సాధన ప్రాముఖ్యత

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గురుదేవుల ఉద్బోధన - జాగృత ఆత్మల బాధ్యత

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గుప్త విద్య ఒక పరిచయము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గురుసత్తా పరస్పర సంబంధము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

జగత్ జ్జనని శ్రీ మహా యోగేశ్వరీదేవి ధ్యాన విధానము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

జీవాత్మ దాని పరికరములు – Soul and its mechanism

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

కఠోపనిషత్

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

కుండలినీ మహా విజ్ఞానము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

కర్మ సిధ్ధాంతముపై డా.మారెళ్ళ శ్రీ రామ కృష్ణగారు ఇచ్చిన ఉపన్యాసము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

మహా శూన్యోపాసన

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

గాయత్రీ మహా మంత్రము మెరుస్తోన్న రహస్య వజ్రములు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

నవయుగ సూత్రధారులు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

నీకిక మరణం లేదు (కఠోపనిషత్తులోని రహస్య ప్రకాశము)

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

అత్యవసర రహస్యమయ ప్రాణవిద్య

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ప్రాణ విజ్ఞానము ( The science of Prana)

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ప్రజ్ఞావతార కధామృతము యొక్క వివరణ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

పృధ్విపై స్వర్గావతరణ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

రహస్య కిరణాలు

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

ఋషిచింతన సాన్నిధ్యములో

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

సమన్వయ భాగవతము

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

సమన్వయ భాగవతము - latest

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

షట్చక్ర జాగరణ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

శ్రవణ భక్తి కీర్తన భక్తి

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

శ్వాస మహా విజ్ఞానము 1

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

శ్వాస మహా విజ్ఞానము 2

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

విశ్వపరిపాలనా కూటమి బాహ్య అభివ్యక్తీకరణ

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము

యోగి కులములో చేరండి.

పరమపూజ్య గురుదేవులపై ఆద.డా.ఆర్.కె.అ౦ది౦చిన సాహిత్యము